รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000024)
  1. กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ(คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ)20004660011787195 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 ตค-ธค.65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,167,875.00  0.00  0.00  2,157,300.00  10,575.00 99.51
1.3  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 ตค-ธค.65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,755,000.00  0.00  0.00  1,737,500.00  17,500.00 99.00
1.5  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 มค-มีค.66/198 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,220,750.00  0.00  0.00  2,134,945.81  85,804.19 96.14
1.7  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 มค-มีค.66/198 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,712,100.00  0.00  0.00  1,701,000.00  11,100.00 99.35
1.9  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 เมย-มิย.66/1299 (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,135,000.00  0.00  0.00  708,750.00  1,426,250.00 33.20
1.12  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 เมย.-มิย.66/1299 (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,710,000.00  0.00  0.00  0.00  1,710,000.00 0.00
- รวม  11,700,725.00  0.00 0.00 8,439,495.81 3,261,229.19 72.13 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000017)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ20004660011700114 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่1 ตค-ธค.65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  369,000.00  0.00  0.00  351,329.77  17,670.23 95.21
2.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1 ตค-ธค.65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  110,700.00  0.00  0.00  110,430.00  270.00 99.76
2.5  ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่1 ตค-ธค.65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,688,175.00  0.00  0.00  1,687,140.00  1,035.00 99.94
2.7  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ครั้งที่1เพิ่มเติม (ง 241/4909 ครั้งที่ 23 ลว. 28  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  21,150.00  0.00  0.00  21,150.00  0.00 100.00
2.9  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่2 มค-มีค.66/198 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  363,320.00  0.00  0.00  309,919.29  53,400.71 85.30
2.11  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 มค-มีค.66/198 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  86,500.00  0.00  0.00  58,050.00  28,450.00 67.11
2.13  ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่2 มค-มีค.66/198 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,729,350.00  0.00  0.00  1,729,350.00  0.00 100.00
2.15  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่ 3 เมย-มิย66/1299 (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  299,500.00  0.00  0.00  110,250.00  189,250.00 36.81
2.18  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 3 เมย-มิย.66/1299 (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  86,000.00  0.00  0.00  28,350.00  57,650.00 32.97
2.21  ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่3 เมย-มิย.66/1299 (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,729,350.00  0.00  0.00  576,450.00  1,152,900.00 33.33
- รวม  6,483,045.00  0.00 0.00 4,982,419.06 1,500,625.94 76.85 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000015)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ20004660011700112 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าตอบแทนให้บุคลการจ้างเหมาบริการแบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ ตค-ธค.65 (ง 241/4830 ครั้งที่ 10 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  189,000.00  0.00  0.00  189,000.00  0.00 100.00
3.3  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตค-ธค.65 (ง 241/4879 ครั้งที่ 18 ลว. 27  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,031,000.00  0.00  0.00  4,951,645.15  79,354.85 98.42
3.5  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา ตค-ธค.65 (ง 241/4947 ครั้งที่ 25 ลว. 31  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,532,193.54  5,806.46 99.77
3.7  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตค-ธค.65/4995 (ง 241/4995 ครั้งที่ 33 ลว. 2  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,850,000.00  0.00  0.00  2,847,134.60  2,865.40 99.90
3.9  ค่าตอบแทนให้บุคลการจ้างเหมาบริการแบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ มค-เมย.66/122 (ง 241/122 ครั้งที่ 194 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  252,000.00  0.00  0.00  189,000.00  63,000.00 75.00
3.11  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา มค-มีค.66/227 (ง 241/227 ครั้งที่ 217 ลว. 20  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,538,000.00  0.00 100.00
3.13  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ค.-มี.ค.66)/251 (ง 241/251 ครั้งที่ 234 ลว. 25  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  4,973,420.00  0.00  0.00  4,970,999.98  2,420.02 99.95
3.15  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใชจ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกจ้าง(มกราคม-มีนาคม 2566)/526 (ง 241/526 ครั้งที่ 301 ลว. 13  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,271,610.00  0.00  0.00  1,243,734.17  27,875.83 97.81
- รวม  19,643,030.00  0.00 0.00 19,461,707.44 181,322.56 99.08 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000025)
  4. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย20004669677800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพฯ24-27ตค.65สุราษฎร์ธานี (ง 241/4953 ครั้งที่ 19 ลว. 31  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  4,808.00  192.00 96.16
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 4,808.00 192.00 96.16 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000023)
  5. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน20004668619000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผุ้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินงวดที่1 พย.65-มีค.66 (ง 241/4954 ครั้งที่ 1 ลว. 31  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  340,000.00  0.00  0.00  252,733.33  87,266.67 74.33
5.3  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินงวดที่2 ระยะเวลา 2 เดือน (พค-มิย.66)/1603 (ง 241/1603 ครั้งที่ 483 ลว. 24  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  136,000.00  0.00  0.00  68,000.00  68,000.00 50.00
- รวม  476,000.00  0.00 0.00 320,733.33 155,266.67 67.38 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (20004310031005000004)
  6. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับริบทพื้นที่20004660004000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  คชจ.ไปราชการเข้าประร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบฯRT NT O-NET 7-9 พย.65 โรงแรมริเวอร์ไซด์/5005 (ง 241/5005 ครั้งที่ 42 ลว. 3  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
6.3  คชจ.ดำเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565/259(RT) (ง 241/259 ครั้งที่ 225 ลว. 25  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
- รวม  13,700.00  0.00 0.00 13,700.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000014)
  7. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯกิจกรรมย่อยคืนครูสำหรับเด็กพิการ20004660011700111 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.65-มีค.66/5142 (ง 241/5142 ครั้งที่ 59 ลว. 10  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,404,160.00  0.00  0.00  3,101,830.14  302,329.86 91.12
7.3  ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน เมย-มิย.2566/1349 (ง 241/1349 ครั้งที่ 450 ลว. 3  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,703,400.00  0.00  0.00  406,350.00  1,297,050.00 23.86
- รวม  5,107,560.00  0.00 0.00 3,508,180.14 1,599,379.86 68.69 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (20004310031005000012)
  8. กิจกรรม : การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา20004668618100000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ.ไปราชการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพฯระหว่างวันที่ 18-24 ธค.65 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม./5470 (ง 241/5470 ครั้งที่ 102 ลว. 1  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
- รวม  5,900.00  0.00 0.00 5,900.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000020)
  9. กิจกรรม : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก20004665201000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คชจ.เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 /5485 (ง 241/5485 ครั้งที่ 103 ลว. 2  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  190,440.00  0.00  160,875.00  0.00  29,565.00 84.48
9.3  คชจ.ไปราชการฯการจัดทำแนวทางการพัฒนารร.ขนาดเล็ก2-3มีค66ณโรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม./957 (ง 241/957 ครั้งที่ 373 ลว. 8  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
- รวม  196,440.00  0.00 160,875.00 6,000.00 29,565.00 84.95 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000002)
  10. กิจกรรม : สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม20004660003700000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ไปราชการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำนักสื่อความหมายรักษ์พงไพร สพฐ.14 -18 ธค.65 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี/5543 (ง 241/5543 ครั้งที่ 111 ลว. 8  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 5.บ้านโคกโพธิ์  7,000.00  0.00  0.00  7,000.00  0.00 100.00
- รวม  7,000.00  0.00 0.00 7,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ (20004310062005000004)
  11. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์20004665203900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์7-9.01.2023/5854 (ง 241/5854 ครั้งที่ 159 ลว. 27  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,900.00  0.00  0.00  6,900.00  0.00 100.00
- รวม  6,900.00  0.00 0.00 6,900.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ (20004310062005000005)
  12. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์20004665203900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสพฐไทยฮอนด้าวิ่ง31ขาสามัคคีปี18รองชิงแชมป์ฯ18.12.2022/5855 (ง 241/5855 ครั้งที่ 160 ลว. 27  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  37,000.00  0.00  0.00  37,000.00  0.00 100.00
- รวม  37,000.00  0.00 0.00 37,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ (20004310062005000007)
  13. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ20004668617900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.ไปราชการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนฯ11-13ธค.65/บง.58 (ง 241/58 ครั้งที่ 176 ลว. 6  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  24,000.00  0.00  0.00  14,850.80  9,149.20 61.88
- รวม  24,000.00  0.00 0.00 14,850.80 9,149.20 61.88 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล (20004310031005000011)
  14. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ20004668617600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  เพื่อดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560/197 (ง 241/197 ครั้งที่ 214 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  4,800.00  0.00  0.00  3,120.00  1,680.00 65.00
- รวม  4,800.00  0.00 0.00 3,120.00 1,680.00 65.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000012)
  15. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา20004660010800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.ในการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN)ฯระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค. 66 ณ โรงแรมซี บรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี/207 (ง 241/207 ครั้งที่ 205 ลว. 20  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
15.3  คชจ.ฝึกอบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนในโครงการฯและการประเมินเพื่อรับตราสพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา/317 (ง 241/317 ครั้งที่ 248 ลว. 27  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
15.5  คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมระดับชั้นป.2สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN)ฯ 28 มีค-9เมย.66ณโรงแรมภูสักธารฯนครนายก/956 (ง 241/956 ครั้งที่ 369 ลว. 8  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
15.7  คชจ.ในการฝึกอบรมขยายผลเนื้อหากิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ฯ1282 (ง 241/1282 ครั้งที่ 438 ลว. 29  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
15.9  ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่2บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาโรงเรียนรุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 ให้กับโรงเรียนในโครงการ/1479 (ง 241/1479 ครั้งที่ 472 ลว. 12  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
- รวม  66,000.00  0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000008)
  16. กิจกรรม : ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา20004650008500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  คชจ.ในการดำเนินงานโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั่้นพื้นฐาน(โครงการพาน้ัองกลับมาเรียน) (ง 241/1036 ครั้งที่ 398 ลว. 13  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  12,000.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 0.00
16.3  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ1173 (ง 241/1173 ครั้งที่ 416 ลว. 20  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  25,500.00  0.00  0.00  16,644.00  8,856.00 65.27
- รวม  37,500.00  0.00 0.00 16,644.00 20,856.00 44.38 -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (2000406005000002)
  17. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา20004665745500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  คชจ.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /5654 (ง 241/5654 ครั้งที่ 130 ลว. 16  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  36,000.00  0.00  0.00  0.00  36,000.00 0.00
- รวม  36,000.00  0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  43,850,600.00  0.00 160,875.00 36,828,458.58 6,861,266.42 84.35  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา