รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  1. กิจกรรม : คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004660011700114 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ครูวิกฤต ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)/4855 (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  504,000.00  0.00  0.00  0.00  504,000.00 0.00
1.2  บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)/4855 (ง 241/4855 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  151,200.00  0.00  0.00  0.00  151,200.00 0.00
1.3  นักการภารโรง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)/4855 (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  2,302,200.00  0.00  0.00  0.00  2,302,200.00 0.00
- รวม  2,957,400.00  0.00 0.00 0.00 2,957,400.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  2,957,400.00  0.00 0.00 0.00 2,957,400.00 0.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา