รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 20004310061005000017 (20004310061705000017)
  1. กิจกรรม : คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004660011700114) 20004670012600120 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ครูวิกฤต ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)/4855 (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  504,000.00  0.00  0.00  504,000.00  0.00 100.00
1.3  บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)/4855 (ง 241/4855 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  151,200.00  0.00  0.00  151,200.00  0.00 100.00
1.5  นักการภารโรง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)/4855 (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,302,200.00  0.00  0.00  2,302,200.00  0.00 100.00
1.7  นักการภารโรง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กพ-พค67)/507 (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,207,600.00  0.00  0.00  2,195,071.10  12,528.90 99.43
1.10  ครูวิกฤต ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กพ-พค67)/507 (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  504,000.00  0.00  0.00  494,250.00  9,750.00 98.07
1.13  บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กพ-พค)/507 (ง 241/507 ครั้งที่ 507 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  151,200.00  0.00  0.00  151,200.00  0.00 100.00
1.16  นักการภารโรง ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67)/1830 (ง 241/1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,725,300.00  0.00  0.00  557,100.00  1,168,200.00 32.29
1.19  ครูวิกฤต ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67)/1830 (ง 241/1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  378,000.00  0.00  0.00  120,000.00  258,000.00 31.75
1.22  บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67)/1830 (ง 241/1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  113,400.00  0.00  0.00  28,350.00  85,050.00 25.00
- รวม  8,036,900.00  0.00 0.00 6,503,371.10 1,533,528.90 80.92 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 20004310061005000028 (20004310061705000024)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660011787195) 20004670012687195 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท/ครั้งที่1/4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,961,000.00  0.00  0.00  2,951,613.19  9,386.81 99.68
2.4  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/ครั้งที่1/4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,304,000.00  0.00  0.00  2,304,000.00  0.00 100.00
2.7  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท/ครั้งที่2/4 เดือน (กพ-พค.67)/507 (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,933,700.00  0.00  0.00  2,178,822.58  754,877.42 74.27
2.10  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/ครั้งที่2/4 เดือน (กพ-พค.67) /507 (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,304,000.00  0.00  0.00  1,692,000.00  612,000.00 73.44
2.13  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท/ครั้งที่3/3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67)/1830 (ง 241/1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,218,500.00  0.00  0.00  1,435,780.64  782,719.36 64.72
2.16  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/ครั้งที่3/3 เดือน (มิ.ย.-ส.ค.67)/1830 (ง 241/1830 ครั้งที่ 9 ลว. 9  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,728,000.00  0.00  0.00  558,000.00  1,170,000.00 32.29
- รวม  14,449,200.00  0.00 0.00 11,120,216.41 3,328,983.59 76.96 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 20004310061005000019 (20004310061705000014)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการคืนครูสำหรับเด็กพิการ (20004660011700111) 20004670012600122 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ต.ค.66-เม.ย.67)/4977 (ง 241/4977 ครั้งที่ 9 ลว. 25  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,942,640.00  0.00  0.00  3,942,640.00  0.00 100.00
3.3   ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ต.ค.66-เม.ย.67) เพิ่มเติม/5588 (ง 241/5588 ครั้งที่ 90 ลว. 14  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,300.00  0.00  0.00  10,300.00  0.00 100.00
3.6  ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (พ.ค.67-ส.ค.67)/1906 (ง 241/1906 ครั้งที่ 26 ลว. 16  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,253,800.00  0.00  0.00  567,808.38  1,685,991.62 25.19
- รวม  6,206,740.00  0.00 0.00 4,520,748.38 1,685,991.62 72.84 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 20004310061005000022 (20004310061705000015)
  4. กิจกรรม : การจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ/คืนครูสำหรับภาคใต้ (20004660011700112) 20004670012600125 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าตอบแทนพิเศษ คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จชต.สำหรับลูกจ้างชั่วคราว ต.ค.-ธ.ค.66/5073 (ง 241/5073 ครั้งที่ 21 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,062,500.00  0.00  0.00  2,062,500.00  0.00 100.00
4.4  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.66)/5075 (ง 241/5075 ครั้งที่ 25 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบโรงเรียน  189,000.00  0.00  0.00  189,000.00  0.00 100.00
4.7  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะเวลา 3 เดือน/5118 (ง 241/5118 ครั้งที่ 30 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  5,031,000.00  0.00  0.00  5,031,000.00  0.00 100.00
4.10  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน5118 (ง 241/5118 ครั้งที่ 30 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,538,000.00  0.00 100.00
4.13  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.67)/304 (ง 241/304 ครั้งที่ 150 ลว. 24  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,531,682.98  6,317.02 99.75
4.16  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.67)/330 (ง 241/330 ครั้งที่ 153 ลว. 25  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  4,957,000.00  0.00  0.00  4,957,000.00  0.00 100.00
4.19  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะเวลา 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.67)/360 (ง 241/360 ครั้งที่ 156 ลว. 26  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  163,500.00  0.00  0.00  163,500.00  0.00 100.00
4.22  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับลูกจ้างชั่วคราว ระยะเวลา 3 เดือน ม.ค.-มี.ค.67/619 (ง 241/619 ครั้งที่ 175 ลว. 9  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,988,800.00  0.00  0.00  1,988,800.00  0.00 100.00
4.25  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดและสถานศึกษา เม.ย.-มิ.ย.67/1900 (ง 241/1900 ครั้งที่ 21 ลว. 16  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  1,675,741.94  862,258.06 66.03
4.28  ค่าตอบแทนบุคลากรโครงการโรงเรียนประชารัฐ เม.ย.-มิ.ย.67/1900 (ง 241/1900 ครั้งที่ 21 ลว. 16  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  189,000.00  0.00  0.00  126,000.00  63,000.00 66.67
4.31  ค่าตอบแทนพิเศษ คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จชต.สำหรับลูกจ้างชั่วคราว เม.ย.-มิ.ย.67/1888 (ง 241/1888 ครั้งที่ 17 ลว. 15  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,002,200.00  0.00  0.00  1,680,165.02  322,034.98 83.92
4.34  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.67)/1866 (ง 241/1866 ครั้งที่ 15 ลว. 14  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,031,000.00  0.00  0.00  3,225,580.64  1,805,419.36 64.11
- รวม  29,228,000.00  0.00 0.00 26,168,970.58 3,059,029.42 89.53 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 20004310061005000027 (20004310061705000023)
  5. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (20004668619000000) 20004678619000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน(พ.ย.66 - มี.ค.67)/5108 (ง 241/5108 ครั้งที่ 26 ลว. 2  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  255,000.00  0.00  0.00  231,766.68  23,233.32 90.89
5.3  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (4เดือน15วัน)(พค.67=15วัน-กย.67)/1954 (ง 241/1954 ครั้งที่ 39 ลว. 21  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  76,500.00  0.00  0.00  0.00  76,500.00 0.00
- รวม  331,500.00  0.00 0.00 231,766.68 99,733.32 69.91 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 20004310031005000004 (20004310031705000004)
  6. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (20004660004000000) 20004670004000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย.66ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ/5117 (ง 241/5117 ครั้งที่ 29 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
6.3  คชจ.ดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2566 วันที่ 14 ก.พ. 2567สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ/243 (ง 241/243 ครั้งที่ 139 ลว. 17  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  12,720.00  0.00  0.00  9,588.00  3,132.00 75.38
6.6  คชจ.ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2566 วันที่ 28 ก.พ. 2567 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ/243 (ง 241/243 ครั้งที่ 139 ลว. 17  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  12,700.00  0.00  0.00  8,567.00  4,133.00 67.46
- รวม  31,320.00  0.00 0.00 24,055.00 7,265.00 76.80 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 20004310061005000024 (20004310061705000020)
  7. กิจกรรม : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (20004665201000000) 20004675201000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1/5406/รร.วัดมะกรูด (ง 241/5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] 40.วัดมะกรูด  30,795.00  0.00  30,795.00  0.00  0.00 100.00
7.4  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1/5406/รร.บ้านโคกโพธิ์ (ง 241/5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] 5.บ้านโคกโพธิ์  25,360.00  0.00  25,360.00  0.00  0.00 100.00
7.7  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1/5406/รร.บ้านระแว้ง (ง 241/5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] 95.บ้านระแว้ง  38,645.00  0.00  38,645.00  0.00  0.00 100.00
7.10  สนับสนุนการเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566/รร.บ้านโคกโพธิ์/274 (ง 241/274 ครั้งที่ 143 ลว. 18  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] 5.บ้านโคกโพธิ์  41,980.00  0.00  28,640.00  0.00  13,340.00 68.22
7.13  สนับสนุนการเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566/รร.วัดมะกรูด/274 (ง 241/274 ครั้งที่ 143 ลว. 18  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] 40.วัดมะกรูด  48,490.00  0.00  47,985.00  0.00  505.00 98.96
7.16  สนับสนุนการเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566/รร.บ้านระแว้ง/274 (ง 241/274 ครั้งที่ 143 ลว. 18  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] 95.บ้านระแว้ง  65,230.00  0.00  46,405.00  0.00  18,825.00 71.14
- รวม  250,500.00  0.00 217,830.00 0.00 32,670.00 86.96 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 20004310062005000007 (20004310062705000007)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (20004668617900000) 20004678617900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต วันที่ 6-9 ธ.ค.66/5610 (ง 241/5610 ครั้งที่ 96 ลว. 15  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,700.00  0.00  0.00  5,054.00  1,646.00 75.43
- รวม  6,700.00  0.00 0.00 5,054.00 1,646.00 75.43 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 20004310061005000015 (20004310061705000012)
  9. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (20004660010800000) 20004670010800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คชจ.ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทย์ฯ/5680 (ง 241/5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
9.3  คชจ.เดินทางเข้าร่วมการอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 17-30 มี.ค.67ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ/920 (ง 241/920 ครั้งที่ 202 ลว. 4  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  14,000.00  0.00  0.00  14,000.00  0.00 100.00
9.5  คชจ.ในการขยายผลให้กับโรงเรียนตามแนวทาง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2567/2151 (ง 241/2151 ครั้งที่ 79 ลว. 31  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  44,000.00  0.00 0.00 14,000.00 30,000.00 31.82 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 200043100B6005000003 (20004310116705000003)
  10. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) (20004660007900000) 20004670007900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ในการบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นปรพถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพการเรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ของโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"/518 (ง 241/518 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  9,900.00  0.00  0.00  8,000.00  1,900.00 80.81
10.4  คชจ.ในการทำวิจัยเชิงพัฒนานวัตกรรมยกระดับโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย"1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"/2221 (ง 241/2221 ครั้งที่ 86 ลว. 5  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
- รวม  24,900.00  0.00 0.00 8,000.00 16,900.00 32.13 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (200043100B6005000001)
  11. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)20004670003600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย"1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 29-31 มี.ค.67ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ/1964  (ง 241/1964 ครั้งที่ 42 ลว. 23  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  6,500.00  0.00  0.00  6,500.00  0.00 100.00
11.4  คชจ.ในการบริหารโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"/2152 (ง 241/2152 ครั้งที่ 78 ลว. 4  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  25,000.00  0.00  0.00  0.00  25,000.00 0.00
- รวม  31,500.00  0.00 0.00 6,500.00 25,000.00 20.63 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004310031005000005)
  12. กิจกรรม : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี 20004670007500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.ในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (CODING) /2345 (ง 241/2345 ครั้งที่ 118 ลว. 11  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004310031005000002)
  13. กิจกรรม : การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภายภายในสถานศึกษา20004670001500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  สนับสนุนตัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2566/2416 (ง 241/2416 ครั้งที่ 142 ลว. 17  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000029)
  14. กิจกรรม : การยกคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย20004679677800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างฯสำหรับครูสอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รุ่นที่ 4 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-14 พ.ค.67 ณ โรมแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี /2546 (ง 241/2546 ครั้งที่ 152 ลว. 24  มิ.ย. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 -
  แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉนหรือจำเป็น (0000)
  โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (90909610012000000238)
  15. กิจกรรม : รายการโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ90909000000000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง5เดือน/พค-กย.67/1774 (ง 241/1774 ครั้งที่ 1 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,890,000.00  0.00  0.00  334,161.19  1,555,838.81 17.68
- รวม  1,890,000.00  0.00 0.00 334,161.19 1,555,838.81 17.68 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  60,546,260.00  0.00 217,830.00 48,936,843.34 11,391,586.66 81.19  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา