รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000024)
  1. กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ(คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ)20004660011787195 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 ตค-ธค.65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,167,875.00  0.00  0.00  2,157,300.00  10,575.00 99.51
1.3  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 ตค-ธค.65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,755,000.00  0.00  0.00  1,753,400.01  1,599.99 99.91
1.5  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 มค-มีค.66/198 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,220,750.00  0.00  0.00  2,174,969.42  45,780.58 97.94
1.7  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 มค-มีค.66/198 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,712,100.00  0.00  0.00  1,712,100.00  0.00 100.00
1.9  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 เมย-มิย.66/1299 (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,135,000.00  0.00  0.00  2,135,000.00  0.00 100.00
1.12  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 เมย.-มิย.66/1299 (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,710,000.00  0.00  0.00  1,710,000.00  0.00 100.00
1.15  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนจ้างต่อเนื่อง15000 ครั้งที่4 กค-กย.66/2738 (ง 241/2738 ครั้งที่ 657 ลว. 7  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,220,750.00  0.00  0.00  2,220,750.00  0.00 100.00
1.17  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 กค-กย.66/2738 (ง 241/2738 ครั้งที่ 657 ลว. 7  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,708,200.00  0.00  0.00  1,708,200.00  0.00 100.00
- รวม  15,629,675.00  0.00 0.00 15,571,719.43 57,955.57 99.63 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000017)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ20004660011700114 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่1 ตค-ธค.65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  369,000.00  0.00  0.00  360,679.77  8,320.23 97.75
2.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1 ตค-ธค.65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  110,700.00  0.00  0.00  110,630.00  70.00 99.94
2.5  ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่1 ตค-ธค.65 (ง 241/4735 ครั้งที่ 1 ลว. 19  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,688,175.00  0.00  0.00  1,687,140.00  1,035.00 99.94
2.7  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ครั้งที่1เพิ่มเติม (ง 241/4909 ครั้งที่ 23 ลว. 28  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  21,150.00  0.00  0.00  21,150.00  0.00 100.00
2.9  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่2 มค-มีค.66/198 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  363,320.00  0.00  0.00  363,319.29  0.71 100.00
2.11  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 2 มค-มีค.66/198 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  86,500.00  0.00  0.00  86,500.00  0.00 100.00
2.13  ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่2 มค-มีค.66/198 (ง 241/198 ครั้งที่ 208 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,729,350.00  0.00  0.00  1,729,350.00  0.00 100.00
2.15  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่ 3 เมย-มิย66/1299 (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  299,500.00  0.00  0.00  299,500.00  0.00 100.00
2.18  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 3 เมย-มิย.66/1299 (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  86,000.00  0.00  0.00  86,000.00  0.00 100.00
2.21  ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่3 เมย-มิย.66/1299 (ง 241/1299 ครั้งที่ 439 ลว. 30  มี.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,729,350.00  0.00  0.00  1,710,450.00  18,900.00 98.91
2.24  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตครั้งที่4 กค.-กย.66/2738 (ง 241/2738 ครั้งที่ 657 ลว. 7  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  378,000.00  0.00  0.00  378,000.00  0.00 100.00
2.26  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ขาดแคลน ครั้งที่ 4 กค-กย.66/2738 (ง 241/2738 ครั้งที่ 657 ลว. 7  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  102,700.00  0.00  0.00  102,700.00  0.00 100.00
2.28  ค่าจ้างนักการภารโรงครั้งที่4 กค-กย.66/2738 (ง 241/2738 ครั้งที่ 657 ลว. 7  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,548,500.00  0.00  0.00  1,314,000.00  234,500.00 84.86
2.30  ค่าจ้างนักการภารโรง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 ระยะเวลา 3 เดือน (ก.ค.-ก.ย.66)/4376 (ง 241/4376 ครั้งที่ 884 ลว. 25  ก.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  132,565.00  0.00  0.00  0.00  132,565.00 0.00
- รวม  8,644,810.00  0.00 0.00 8,249,419.06 395,390.94 95.43 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000015)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ20004660011700112 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าตอบแทนให้บุคลการจ้างเหมาบริการแบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ ตค-ธค.65 (ง 241/4830 ครั้งที่ 10 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  189,000.00  0.00  0.00  189,000.00  0.00 100.00
3.3  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตค-ธค.65 (ง 241/4879 ครั้งที่ 18 ลว. 27  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,031,000.00  0.00  0.00  5,005,001.34  25,998.66 99.48
3.5  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา ตค-ธค.65 (ง 241/4947 ครั้งที่ 25 ลว. 31  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,532,193.54  5,806.46 99.77
3.7  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตค-ธค.65/4995 (ง 241/4995 ครั้งที่ 33 ลว. 2  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,850,000.00  0.00  0.00  2,850,000.00  0.00 100.00
3.9  ค่าตอบแทนให้บุคลการจ้างเหมาบริการแบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ มค-เมย.66/122 (ง 241/122 ครั้งที่ 194 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  252,000.00  0.00  0.00  252,000.00  0.00 100.00
3.11  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา มค-มีค.66/227 (ง 241/227 ครั้งที่ 217 ลว. 20  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,538,000.00  0.00 100.00
3.13  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ค.-มี.ค.66)/251 (ง 241/251 ครั้งที่ 234 ลว. 25  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  4,973,420.00  0.00  0.00  4,970,999.98  2,420.02 99.95
3.15  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใชจ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกจ้าง(มกราคม-มีนาคม 2566)/526 (ง 241/526 ครั้งที่ 301 ลว. 13  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,271,610.00  0.00  0.00  1,271,610.00  0.00 100.00
3.17  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมย-มิย.66/1817 (ง 241/1817 ครั้งที่ 501 ลว. 3  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  4,977,780.00  0.00  0.00  4,977,780.00  0.00 100.00
3.19  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมย-มิย.66/1821 (ง 241/1821 ครั้งที่ 502 ลว. 8  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,011,797.00  0.00  0.00  2,011,797.00  0.00 100.00
3.21  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา เมย.-มิย.66/1821 (ง 241/1821 ครั้งที่ 502 ลว. 8  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,529,000.00  9,000.00 99.65
3.23  ค่าตอบแทนให้บุคลการจ้างเหมาบริการแบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ พค-มิย.66/2247 (ง 241/2247 ครั้งที่ 570 ลว. 6  มิ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
3.25  ค่าตอบแทนให้บุคลการจ้างเหมาบริการแบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐชายแดนภาคใต้ กค-กย.66/2593 (ง 241/2593 ครั้งที่ 626 ลว. 30  มิ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  189,000.00  0.00  0.00  189,000.00  0.00 100.00
3.27  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา กค-กย.66/2705  (ง 241/2705 ครั้งที่ 652 ลว. 6  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,533,800.00  4,200.00 99.83
3.29  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ กค-กย.66/2740 (ง 241/2740 ครั้งที่ 659 ลว. 10  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,031,000.00  0.00  0.00  4,969,064.52  61,935.48 98.77
3.31  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กค-กย.66/2952 (ง 241/2952 ครั้งที่ 691 ลว. 18  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,072,500.00  0.00  0.00  2,039,838.69  32,661.31 98.42
- รวม  39,127,107.00  0.00 0.00 38,985,085.07 142,021.93 99.64 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000025)
  4. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย20004669677800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพฯ24-27ตค.65สุราษฎร์ธานี (ง 241/4953 ครั้งที่ 19 ลว. 31  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  4,808.00  192.00 96.16
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 4,808.00 192.00 96.16 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000023)
  5. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน20004668619000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผุ้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินงวดที่1 พย.65-มีค.66 (ง 241/4954 ครั้งที่ 1 ลว. 31  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  340,000.00  0.00  0.00  320,733.33  19,266.67 94.33
5.3  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินงวดที่2 ระยะเวลา 2 เดือน (พค-มิย.66)/1603 (ง 241/1603 ครั้งที่ 483 ลว. 24  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  136,000.00  0.00  0.00  136,000.00  0.00 100.00
5.5  คืนส่วนกลางคชจ.ดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินที่เหลือจากการจ้างงวดที่1และ2/2665 (ง 241/2665 ครั้งที่ 636 ลว. 5  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  -19,200.00  0.00  0.00  0.00  -19,200.00 0.00
5.7  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินงวดที่3 ระยะเวลา 3 เดือน (กค-กย.66)/2666 (ง 241/2666 ครั้งที่ 640 ลว. 5  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  204,000.00  0.00  0.00  204,000.00  0.00 100.00
- รวม  660,800.00  0.00 0.00 660,733.33 66.67 99.99 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (20004310031005000004)
  6. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับริบทพื้นที่20004660004000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  คชจ.ไปราชการเข้าประร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบฯRT NT O-NET 7-9 พย.65 โรงแรมริเวอร์ไซด์/5005 (ง 241/5005 ครั้งที่ 42 ลว. 3  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
6.3  คชจ.ดำเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565/259(RT) (ง 241/259 ครั้งที่ 225 ลว. 25  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
6.6  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ วันที่ 18-20 พย.2566/2075 (ง 241/2075 ครั้งที่ 554 ลว. 25  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  11,800.00  0.00  0.00  11,800.00  0.00 100.00
6.8   คชจ.ในการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)ฯ/2988 (ง 241/2988 ครั้งที่ 688 ลว. 20  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  9,800.00  200.00 98.00
- รวม  35,500.00  0.00 0.00 35,300.00 200.00 99.44 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000014)
  7. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯกิจกรรมย่อยคืนครูสำหรับเด็กพิการ20004660011700111 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.65-มีค.66/5142 (ง 241/5142 ครั้งที่ 59 ลว. 10  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,404,160.00  0.00  0.00  3,101,830.14  302,329.86 91.12
7.3  ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน เมย-มิย.2566/1349 (ง 241/1349 ครั้งที่ 450 ลว. 3  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,703,400.00  0.00  0.00  1,667,131.45  36,268.55 97.87
7.5  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน กค-กย.66/3095 (ง 241/3095 ครั้งที่ 726 ลว. 25  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,418,334.00  0.00  0.00  1,391,366.88  26,967.12 98.10
- รวม  6,525,894.00  0.00 0.00 6,160,328.47 365,565.53 94.40 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (20004310031005000012)
  8. กิจกรรม : การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา20004668618100000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ.ไปราชการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพฯระหว่างวันที่ 18-24 ธค.65 ณ โรงแรมเอวาน่า กทม./5470 (ง 241/5470 ครั้งที่ 102 ลว. 1  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
- รวม  5,900.00  0.00 0.00 5,900.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000020)
  9. กิจกรรม : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก20004665201000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คชจ.เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 /5485 (ง 241/5485 ครั้งที่ 103 ลว. 2  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  190,440.00  15,300.00  175,770.00  -630.00  0.00 100.00
9.3  คชจ.ไปราชการฯการจัดทำแนวทางการพัฒนารร.ขนาดเล็ก2-3มีค66ณโรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม./957 (ง 241/957 ครั้งที่ 373 ลว. 8  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
9.5  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าบริหารจัดการรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 2/2517 (ง 241/2517 ครั้งที่ 613 ลว. 23  มิ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  61,755.00  0.00  56,715.00  0.00  5,040.00 91.84
9.7  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าบริหารจัดการรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 3/2822 (ง 241/2822 ครั้งที่ 673 ลว. 13  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  136,800.00  0.00  131,640.00  0.00  5,160.00 96.23
- รวม  394,995.00  15,300.00 364,125.00 5,370.00 10,200.00 97.42 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000002)
  10. กิจกรรม : สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม20004660003700000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ไปราชการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำนักสื่อความหมายรักษ์พงไพร สพฐ.14 -18 ธค.65 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี/5543 (ง 241/5543 ครั้งที่ 111 ลว. 8  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 5.บ้านโคกโพธิ์  7,000.00  0.00  0.00  7,000.00  0.00 100.00
- รวม  7,000.00  0.00 0.00 7,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ (20004310062005000004)
  11. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์20004665203900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์7-9.01.2023/5854 (ง 241/5854 ครั้งที่ 159 ลว. 27  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,900.00  0.00  0.00  6,900.00  0.00 100.00
- รวม  6,900.00  0.00 0.00 6,900.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ (20004310062005000005)
  12. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์20004665203900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสพฐไทยฮอนด้าวิ่ง31ขาสามัคคีปี18รองชิงแชมป์ฯ18.12.2022/5855 (ง 241/5855 ครั้งที่ 160 ลว. 27  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  37,000.00  0.00  0.00  37,000.00  0.00 100.00
- รวม  37,000.00  0.00 0.00 37,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอังพึงประสงค์ (20004310062005000007)
  13. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ20004668617900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.ไปราชการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนฯ11-13ธค.65/บง.58 (ง 241/58 ครั้งที่ 176 ลว. 6  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  24,000.00  0.00  0.00  16,350.80  7,649.20 68.13
13.3  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐฯ14-16กค.66/3099 (ง 241/3099 ครั้งที่ 719 ลว. 3  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  7,500.00  0.00  0.00  6,190.00  1,310.00 82.53
- รวม  31,500.00  0.00 0.00 22,540.80 8,959.20 71.56 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล (20004310031005000011)
  14. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ20004668617600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  เพื่อดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560/197 (ง 241/197 ครั้งที่ 214 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  4,800.00  0.00  0.00  3,120.00  1,680.00 65.00
- รวม  4,800.00  0.00 0.00 3,120.00 1,680.00 65.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000012)
  15. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา20004660010800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.ในการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN)ฯระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค. 66 ณ โรงแรมซี บรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จ.ชลบุรี/207 (ง 241/207 ครั้งที่ 205 ลว. 20  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  9,280.00  5,720.00 61.87
15.3  คชจ.ฝึกอบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนในโครงการฯและการประเมินเพื่อรับตราสพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา/317 (ง 241/317 ครั้งที่ 248 ลว. 27  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  15,000.00  0.00  0.00  14,782.00  218.00 98.55
15.5  คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมระดับชั้นป.2สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN)ฯ 28 มีค-9เมย.66ณโรงแรมภูสักธารฯนครนายก/956 (ง 241/956 ครั้งที่ 369 ลว. 8  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
15.7  คชจ.ในการฝึกอบรมขยายผลเนื้อหากิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ฯ1282 (ง 241/1282 ครั้งที่ 438 ลว. 29  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  2,880.00  7,120.00 28.80
15.9  ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่2บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาโรงเรียนรุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 ให้กับโรงเรียนในโครงการ/1479 (ง 241/1479 ครั้งที่ 472 ลว. 12  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  16,000.00  0.00  0.00  15,788.00  212.00 98.68
15.11  คชจ.เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาศักยภาพสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน ระดับปรถมศึกษา ระหว่างวันที่ 13-16 ก.ค.66 ณ โรงแรมแบรนด์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท กรุงเทพฯ/2896 (ง 241/2896 ครั้งที่ 675 ลว. 14  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 113.บ้านโคกเหรียง  15,000.00  0.00  0.00  12,810.00  2,190.00 85.40
15.13  คชจ.ไปราชการคชจ.พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565ฯ18-23กค.66 จ.ปทุมธานี/2955 (ง 241/2955 ครั้งที่ 683 ลว. 18  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  3,000.00  3,000.00 50.00
15.15  คชจ.ในการดำเนินการจัดกการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยฯ/3310 (ง 241/3310 ครั้งที่ 748 ลว. 15  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  60,000.00  0.00  0.00  63,000.00  -3,000.00 105.00
- รวม  147,000.00  0.00 0.00 131,540.00 15,460.00 89.48 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000008)
  16. กิจกรรม : ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา20004650008500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  คชจ.ในการดำเนินงานโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั่้นพื้นฐาน(โครงการพาน้ัองกลับมาเรียน) (ง 241/1036 ครั้งที่ 398 ลว. 13  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  12,000.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 0.00
16.3  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ1173 (ง 241/1173 ครั้งที่ 416 ลว. 20  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  25,500.00  0.00  0.00  16,644.00  8,856.00 65.27
16.5  คชจ.สำหรับโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กเต็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา/3316 (ง 241/3316 ครั้งที่ 742 ลว. 15  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  60,000.00  0.00  0.00  37,000.00  23,000.00 61.67
- รวม  97,500.00  0.00 0.00 53,644.00 43,856.00 55.02 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000004)
  17. กิจกรรม :สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม20004660007800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนารุ่นที่ 3 ในวันพุธที่ 29 มีค.66 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ/1915 (ง 241/1915 ครั้งที่ 515 ลว. 11  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  7,300.00  0.00  0.00  7,300.00  0.00 100.00
17.3  คชจ.ในการเดินทางไปราชการสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำฯระยะที่1 รุ่นที่3และอบรมต่อยอดวิทยากร ระหว่างวันที่ 23-25 เมย.66 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซรัชดา กรุงเทพมหานคร/1944 (ง 241/1944 ครั้งที่ 522 ลว. 15  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 15.บ้านควนแตน  2,700.00  0.00  0.00  2,700.00  0.00 100.00
17.5  คชจ.ประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีฯ23-25กค.66/3037 (ง 241/3037 ครั้งที่ 714 ลว. 24  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
- รวม  15,500.00  0.00 0.00 15,500.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116005000001)
  18. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ)20004660003600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  คชจ.ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของสถานศึกษาออนไลน์/1962 (ง 241/1962 ครั้งที่ 529 ลว. 16  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  50,000.00  0.00  0.00  49,990.00  10.00 99.98
18.3  ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนในการเดินทงไปเรียนรวมฯครั้งที่4/3236 (ง 241/3236 ครั้งที่ 738 ลว. 8  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  100,200.00  0.00  99,540.00  0.00  660.00 99.34
18.5  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลฯ5-19 ก.ย.66ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ/3598 (ง 241/3598 ครั้งที่ 807 ลว. 24  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 9.บ้านโคกต้นสะตอ  8,600.00  0.00  0.00  7,163.00  1,437.00 83.29
- รวม  158,800.00  0.00 99,540.00 57,153.00 2,107.00 98.67 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (20004310031005000005)
  19. กิจกรรม : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี20004660007500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (CODING)/2543 (ง 241/2543 ครั้งที่ 616 ลว. 28  มิ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรการบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล (20004310031005000007)
  20. กิจกรรม : การยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมินPISA 2025 สู่การเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในศตวรรษที่2120004660010100000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปกิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์พร้อมรับการประเมิน PISA 2025 ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กทม./2988 (ง 241/2988 ครั้งที่ 688 ลว. 20  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  7,000.00  0.00  0.00  7,000.00  0.00 100.00
20.3  สนุบสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565/3528 (ง 241/3528 ครั้งที่ 797 ลว. 22  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  2,850.00  2,150.00 57.00
- รวม  12,000.00  0.00 0.00 9,850.00 2,150.00 82.08 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000027)
  21. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯกิจกรรมรองคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ20004660011787195 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  คชจ.ในการดำเนินการออกข้อสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าร้บราชการทางการศึกษาตำแหน่งครูผุ้ช่วยฯ3430 (ง 241/3430 ครั้งที่ 770 ลว. 17  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  110,500.00  0.00  105,600.00  0.00  4,900.00 95.57
21.3  คชจ.ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผุ้ช่วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี2566/3449 (ง 241/3449 ครั้งที่ 777 ลว. 17  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  276,520.00  0.00  0.00  196,125.00  80,395.00 70.93
- รวม  387,020.00  0.00 105,600.00 196,125.00 85,295.00 77.96 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061005000035)
  22. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ20004660011700112 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้/4385 (ง 241/4385 ครั้งที่ 888 ลว. 25  ก.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  641,590.00  0.00  0.00  0.00  641,590.00 0.00
- รวม  641,590.00  0.00 0.00 0.00 641,590.00 0.00 -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (20004060036005000002)
  23. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา20004665745500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  คชจ.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 /5654 (ง 241/5654 ครั้งที่ 130 ลว. 16  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  36,000.00  0.00  0.00  36,000.00  0.00 100.00
23.3  คชจ.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/3154 (ง 241/730 ครั้งที่ 730 ลว. 7  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  35,000.00  0.00  0.00  35,000.00  0.00 100.00
- รวม  71,000.00  0.00 0.00 71,000.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  72,652,291.00  15,300.00 569,265.00 70,295,036.16 1,772,689.84 97.56  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา