รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000017)
  1. กิจกรรม : คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ20004660011700114 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ครูวิกฤต ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)/4855 (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  504,000.00  0.00  0.00  504,000.00  0.00 100.00
1.2  บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)/4855 (ง 241/4855 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  151,200.00  0.00  0.00  151,200.00  0.00 100.00
1.3  นักการภารโรง ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67)/4855 (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  2,302,200.00  0.00  0.00  2,280,237.10  21,962.90 99.05
1.4  นักการภารโรง ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กพ-พค67)/507 (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,207,600.00  0.00  0.00  538,650.00  1,668,950.00 24.40
1.7  ครูวิกฤต ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กพ-พค67)/507 (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  504,000.00  0.00  0.00  126,000.00  378,000.00 25.00
1.10  บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลนครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กพ-พค)/507 (ง 241/507 ครั้งที่ 507 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  151,200.00  0.00  0.00  37,800.00  113,400.00 25.00
- รวม  5,820,200.00  0.00 0.00 3,637,887.10 2,182,312.90 62.50 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  (20004310061705000024)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ20004660011787195 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท/ครั้งที่1/4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,961,000.00  0.00  0.00  2,936,613.19  24,386.81 99.18
2.4  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/ครั้งที่1/4 เดือน (ต.ค.66-ม.ค.67) (ง 241/4855 ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,304,000.00  0.00  0.00  2,304,000.00  0.00 100.00
2.7  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 15,000 บาท/ครั้งที่2/4 เดือน (กพ-พค.67)/507 (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,933,700.00  0.00  0.00  724,500.00  2,209,200.00 24.70
2.10  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง/ธุรการโรงเรียน 9,000 บาท/ครั้งที่2/4 เดือน (กพ-พค.67) /507 (ง 241/507 ครั้งที่ 166 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,304,000.00  0.00  0.00  0.00  2,304,000.00 0.00
- รวม  10,502,700.00  0.00 0.00 5,965,113.19 4,537,586.81 56.80 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  (20004310061705000014)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการคืนครูสำหรับเด็กพิการ20004660011700111 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ต.ค.66-เม.ย.67)/4977 (ง 241/4977 ครั้งที่ 9 ลว. 25  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,942,640.00  0.00  0.00  2,477,250.00  1,465,390.00 62.83
3.3   ค่าจ้างสำหรับปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ต.ค.66-เม.ย.67) เพิ่มเติม/5588 (ง 241/5588 ครั้งที่ 90 ลว. 14  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,300.00  0.00  0.00  0.00  10,300.00 0.00
- รวม  3,952,940.00  0.00 0.00 2,477,250.00 1,475,690.00 62.67 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000015)
  4. กิจกรรม : การจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ/คืนครูสำหรับภาคใต้20004660011700112 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าตอบแทนพิเศษ คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จชต.สำหรับลูกจ้างชั่วคราว ต.ค.-ธ.ค.66/5073 (ง 241/5073 ครั้งที่ 21 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,062,500.00  0.00  0.00  2,018,473.11  44,026.89 97.87
4.4  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.66)/5075 (ง 241/5075 ครั้งที่ 25 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบโรงเรียน  189,000.00  0.00  0.00  163,500.00  25,500.00 86.51
4.7  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะเวลา 3 เดือน/5118 (ง 241/5118 ครั้งที่ 30 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  5,031,000.00  0.00  0.00  5,031,000.00  0.00 100.00
4.10  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน5118 (ง 241/5118 ครั้งที่ 30 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  2,538,000.00  0.00 100.00
4.13  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระยะเวลา 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.67)/304 (ง 241/304 ครั้งที่ 150 ลว. 24  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,538,000.00  0.00  0.00  846,000.00  1,692,000.00 33.33
4.16  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.67)/330 (ง 241/330 ครั้งที่ 153 ลว. 25  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  4,957,000.00  0.00  0.00  1,603,000.00  3,354,000.00 32.34
4.19  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะเวลา 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.67)/360 (ง 241/360 ครั้งที่ 156 ลว. 26  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  163,500.00  0.00  0.00  63,000.00  100,500.00 38.53
4.22  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับลูกจ้างชั่วคราว ระยะเวลา 3 เดือน ม.ค.-มี.ค.67/619 (ง 241/619 ครั้งที่ 175 ลว. 9  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,988,800.00  0.00  0.00  780,000.00  1,208,800.00 39.22
- รวม  19,467,800.00  0.00 0.00 13,042,973.11 6,424,826.89 67.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000023)
  5. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน20004668619000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน(พ.ย.66 - มี.ค.67)/5108 (ง 241/5108 ครั้งที่ 26 ลว. 2  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  255,000.00  0.00  0.00  129,766.68  125,233.32 50.89
- รวม  255,000.00  0.00 0.00 129,766.68 125,233.32 50.89 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  (20004310031705000004)
  6. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่2000466004000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย.66ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ/5117 (ง 241/5117 ครั้งที่ 29 ลว. 3  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
6.3  คชจ.ดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2566 วันที่ 14 ก.พ. 2567สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ/243 (ง 241/243 ครั้งที่ 139 ลว. 17  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  12,720.00  0.00  0.00  10,265.00  2,455.00 80.70
6.6  คชจ.ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2566 วันที่ 28 ก.พ. 2567 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ/243 (ง 241/243 ครั้งที่ 139 ลว. 17  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  12,700.00  0.00  0.00  9,560.00  3,140.00 75.28
- รวม  31,320.00  0.00 0.00 25,725.00 5,595.00 82.14 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000020)
  7. กิจกรรม : การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก20004665201000000  (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1/5406/รร.วัดมะกรูด (ง 241/5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] 40.วัดมะกรูด  30,795.00  0.00  17,160.00  0.00  13,635.00 55.72
7.4  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1/5406/รร.บ้านโคกโพธิ์ (ง 241/5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] 5.บ้านโคกโพธิ์  25,360.00  0.00  14,850.00  0.00  10,510.00 58.56
7.7  สนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1/5406/รร.บ้านระแว้ง (ง 241/5406 ครั้งที่ 67 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] 95.บ้านระแว้ง  38,645.00  0.00  23,100.00  0.00  15,545.00 59.77
7.10  สนับสนุนการเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566/รร.บ้านโคกโพธิ์/274 (ง 241/274 ครั้งที่ 143 ลว. 18  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] 5.บ้านโคกโพธิ์  41,980.00  0.00  0.00  0.00  41,980.00 0.00
7.13  สนับสนุนการเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566/รร.วัดมะกรูด/274 (ง 241/274 ครั้งที่ 143 ลว. 18  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] 40.วัดมะกรูด  48,490.00  0.00  14,040.00  0.00  34,450.00 28.95
7.16  สนับสนุนการเรียนรวมของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566/รร.บ้านระแว้ง/274 (ง 241/274 ครั้งที่ 143 ลว. 18  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] 95.บ้านระแว้ง  65,230.00  0.00  0.00  0.00  65,230.00 0.00
- รวม  250,500.00  0.00 69,150.00 0.00 181,350.00 27.60 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004310062705000007)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ20004668617900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต วันที่ 6-9 ธ.ค.66/5610 (ง 241/5610 ครั้งที่ 96 ลว. 15  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,700.00  0.00  0.00  5,054.00  1,646.00 75.43
- รวม  6,700.00  0.00 0.00 5,054.00 1,646.00 75.43 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061705000012)
  9. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา20004660010800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คชจ.ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทย์ฯ/5680 (ง 241/5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004310116705000003)
  10. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)20004650007900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ในการบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นปรพถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพการเรียน (NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ของโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"/518 (ง 241/518 ครั้งที่ 167 ลว. 5  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  9,900.00  0.00  0.00  0.00  9,900.00 0.00
- รวม  9,900.00  0.00 0.00 0.00 9,900.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  40,307,060.00  0.00 69,150.00 25,283,769.08 14,954,140.92 62.90  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา