รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008002000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000466794560000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนปกส.พนักงานราชการ ตค.65-กพ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,459,000.00  0.00  0.00  509,178.00  949,822.00 34.90
1.3  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน มค-ธค.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  240,000.00  0.00  0.00  0.00  240,000.00 0.00
1.4  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ2500 ตค.65-กพ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  4,862,500.00  0.00  0.00  2,830,080.64  2,032,419.36 58.20
1.5  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พนง.ราชการ ตค-ธค.65/5002 (ง 241/5002 ครั้งที่ 39 ลว. 2  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,143,000.00  0.00  0.00  1,132,032.26  10,967.74 99.04
1.7  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ตค.65-กพ.66/5197 (ง 241/5197 ครั้งที่ 67 ลว. 14  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,062,000.00  0.00  0.00  498,193.55  563,806.45 46.91
- รวม  8,766,500.00  0.00 0.00 4,969,484.45 3,797,015.55 56.69 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานฯครั้งที่1 (ง 241/4881 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,000,000.00  0.00  27,375.00  1,364,244.02  1,608,380.98 46.39
2.3  ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565/126(ประถม) (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,008,000.00  0.00  0.00  0.00  1,008,000.00 0.00
- รวม  4,008,000.00  0.00 27,375.00 1,364,244.02 2,616,380.98 34.72 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516436263 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  คชจ.ในการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565/5004 (ง 241/5004 ครั้งที่ 41 ลว. 3  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  31,500.00  0.00  0.00  31,703.00  -203.00 100.64
- รวม  31,500.00  0.00 0.00 31,703.00 -203.00 100.64 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ20004660516406317 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ไปราชการเข้าร่วมประชุมฯLearning Loss 23-25 พย.65/ตอฮีเราะห์/5012 (ง 241/5012 ครั้งที่ 44 ลว. 4  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 94.อนุบาลยะรัง  2,040.00  0.00  0.00  1,906.00  134.00 93.43
- รวม  2,040.00  0.00 0.00 1,906.00 134.00 93.43 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติกิจกรรมรองพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต20004660516452034 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา/5054 (ง 241/5054 ครั้งที่ 54 ลว. 8  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  6. กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ20004660516551999 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  คชจ.ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA SupportTeam)/5635 (ง 241/ ครั้งที่ 93 ลว. 25  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  25,000.00  0.00  0.00  11,010.00  13,990.00 44.04
- รวม  25,000.00  0.00 0.00 11,010.00 13,990.00 44.04 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  7. กิจกรรม : สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องกับบริบท20004665201500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.ดำเนินการรับนักเรียน สังกัดงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566/5505 (ง 241/5505 ครั้งที่ 107 ลว. 6  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
7.3  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทั่วประเทศ ระหว่างวันที่25-27 ธค.65 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ/5603 (ง 241/5603 ครั้งที่ 125 ลว. 14  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  11,000.00  0.00  0.00  11,000.00  0.00 100.00
- รวม  21,000.00  0.00 0.00 11,000.00 10,000.00 52.38 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  8. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม20004666240800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ.ในการเดินทางไปราชการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพสน./5750 (ง 241/5750 ครั้งที่ 148 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  3,980.00  0.00  0.00  0.00  3,980.00 0.00
8.3  คชจ.เดินทางไปราชการประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการคลัง23-24มค.66/30-31มค.66/125 (ง 241/125 ครั้งที่ 185 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
- รวม  9,980.00  0.00 0.00 0.00 9,980.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565/126 (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  88,000.00  0.00  0.00  0.00  88,000.00 0.00
- รวม  88,000.00  0.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ20004660516405272 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.เพื่อชำระกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566)/167 (ง 241/167 ครั้งที่ 201 ลว. 17  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  33,840.00  0.00  0.00  0.00  33,840.00 0.00
10.3  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/195 (ง 241/195 ครั้งที่ 207 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,407,600.00  0.00  0.00  0.00  1,407,600.00 0.00
- รวม  1,441,440.00  0.00 0.00 0.00 1,441,440.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (20004350007002000000)
  11. กิจกรรม : การส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ20004660008200000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ฯ16-19ธค.65จ.เชียงใหม่/5085 (ง 241/5085 ครั้งที่ 57 ลว. 9  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21 (20004310045002000000)
  12. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ20004660010400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สูฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)/150 (ง 241/150 ครั้งที่ 195 ลว. 16  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (20004130039002000000)
  13. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้20004668618600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.ในการดำเนินการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 13/5656 (ง 241/5656 ครั้งที่ 129 ลว. 16  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 108.บ้านม่วงเตี้ย  300,000.00  0.00  0.00  0.00  300,000.00 0.00
13.3  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมพิจารณาการดำเนินคดีแพ่งโครงการ Safe Zone School(CCTV) ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท แขวงบางอ้อ (ง 241/57 ครั้งที่ 175 ลว. 9  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  24,000.00  0.00  0.00  0.00  24,000.00 0.00
- รวม  324,000.00  0.00 0.00 0.00 324,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (20004130039002000000)
  14. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้20004660003000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ.เดินทางไปราชการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจชต. 65 วันที่ 21-23 ธค65/5652 (ง 241/5652 ครั้งที่ 134 ลว. 16  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
- รวม  3,000.00  0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  14,771,460.00  0.00 27,375.00 6,389,347.47 8,354,737.53 43.44  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา