รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 2 โรงเรียนบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี/5169  งบประมาณ 249,700.00 บาท เบิกจ่าย 249,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอลแบบ2รร.บ้านท่าเรือ/5169/PO/4100143774/P547/3100050204 249,700.00 249,700.00 10  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา