รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ตำบลปิตุมูดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี/5190  งบประมาณ 431,200.00 บาท เบิกจ่าย 431,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอPO/4100137498/P1077/3100119817 431,200.00 431,200.00 7  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา