รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 โรงเรียนบ้านตุปะ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี/5169  งบประมาณ 70,000.00 บาท เบิกจ่าย 70,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา รร.บ้านตุปะPO/4100135309/P682/3100067673 70,000.00 70,000.00 13  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา