รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านด่าน ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี/5169  งบประมาณ 32,200.00 บาท เบิกจ่าย 32,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา รร.บ้านด่านPO/4100135697/P581/3100053946 32,200.00 32,200.00 16  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา