รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี/5003  งบประมาณ 170,800.00 บาท เบิกจ่าย 170,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลานกีฬาอเนกประสงค์รร.บ้านกูบังบาเดาะPO/4100126037/P659/3100065357 170,800.00 170,800.00 9  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา