รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกเหรียง/โครงการ2,005,000/2542/4100099695  งบประมาณ 35,200.00 บาท เบิกจ่าย 35,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกเหรียง/โครงการ2,005,000/2542/4100099695/P221/3100014954 35,200.00 35,200.00 28  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา