รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี4100066357  งบประมาณ 162,035.00 บาท เบิกจ่าย 162,035.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี4100066357/P389/3100030437 162,035.00 162,035.00 6  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา