รายการเบิกจ่าย
 กลับ   PO/4100112913ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข953.ปน.2  งบประมาณ 3,120.00 บาท เบิกจ่าย 3,120.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์นข.953ปน./PA6/3100003655/4100112913 3,120.00 3,120.00 20  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา