รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี (ง 241/4914 ครั้งที่ 50 ลว. 18 พ.ย. 2564)7017159695  งบประมาณ 1,500,700.00 บาท เบิกจ่าย 1,500,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าก่อสร้างอาคารห้องสมุด รร.ชุมชุมชนบ้านต้นสนP1/3100001131/PO7017159695 1,500,700.00 1,500,700.00 11  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา