รายการเบิกจ่าย
 กลับ   PO/4100112973ค่าวัสดุสำนักงาน  งบประมาณ 56,000.00 บาท เบิกจ่าย 56,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน/PA5/3100003656/4100112973 56,000.00 56,000.00 20  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา