รายการเบิกจ่าย
 กลับ   PO/4100111022ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 50,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 PO/4100111022ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว/P72/3100008477 50,000.00 50,000.00 7  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา