รายการเบิกจ่าย
 กลับ   PO/4100106739ค่าจ้างกำจัดปลวก  งบประมาณ 10,500.00 บาท เบิกจ่าย 10,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างกำจัดปลวก/P26/3100004844/PO/4100106739 10,500.00 10,500.00 26  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา