รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (ง 241/4766 ครั้งที่ 30 ลว. 8 พ.ย. 2564)/7017092644  งบประมาณ 3,176,460.00 บาท เบิกจ่าย 3,176,460.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน/7017092644/P232/3100015033 3,176,460.00 3,176,460.00 28  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา