รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เพื่อชำระกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566)/167  งบประมาณ 33,840.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 33,840.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา