รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565/5382(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  งบประมาณ 244.00 บาท เบิกจ่าย 244.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2/65/5382(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)/P255/3600028260 244.00 1  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา