รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พนง.ราชการ ตค-ธค.65/5002  งบประมาณ 1,143,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,142,645.16 บาท คงเหลือ 354.84 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการ ตค.65/5002/P128/3600017952 377,000.00 17  พ.ย. 2565
2 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการพย.65/5002/P152/3600019635 377,000.00 18  พ.ย. 2565
3 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการธค.65/5002/P334/3600035639 377,000.00 15  ธ.ค. 2565
4 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการธค.65เข้าใหม่2ราย/5002/P358/3600045378 1,032.26 27  ธ.ค. 2565
5 เบิกเกินส่งคืนคชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการธค.65/5002/P334/3600035639 -161.29 18  ม.ค. 2566
6 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พนง.ราชการ มีค.66/5002/PA706/3600101175 11,129.03 16  มี.ค. 2566
7 เบิกเกินส่งคืนคชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพนง.ราชการธค.65/5002/P334/3600035639 -354.84 2  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา