รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนปกส.พนักงานราชการ ตค.65-กพ.66  งบประมาณ 1,459,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,080,295.00 บาท คงเหลือ 378,705.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการตค.65/4811/P21/3600004057 169,650.00 25  ต.ค. 2565
2 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการ 3%พย.65/4811/P149/3600019600 169,485.00 18  พ.ย. 2565
3 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการ ธค.65/4811/P331/3600035595 169,485.00 15  ธ.ค. 2565
4 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการ ธค.65/4811/P360/3200004555 558.00 27  ธ.ค. 2565
5 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการ มค.66/4811/P441/3600056357 281,723.00 17  ม.ค. 2566
6 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการ เข้าใหม่/4811/P438/3600062781 2,538.00 24  ม.ค. 2566
7 เบิกเกินส่งคืนเงินสมทบปกส.พนง.ราชการตค.65/4811/P21/3600004057 -226.00 4  ม.ค. 2566
8 เงินสมทบปกส.พนง.ราชการ กพ.66/4811/P595/3600081188 287,123.00 16  ก.พ. 2566
9 เบิกเกินส่งคืนเงินสมทบปกส.พนง.ราชการ ธค.65/4811/P331/3600035595 -41.00 2  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา