รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่2บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาโรงเรียนรุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 ให้กับโรงเรียนในโครงการ/1479  งบประมาณ 16,000.00 บาท เบิกจ่าย 15,788.00 บาท คงเหลือ 212.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ประชุม5สค.66/กอมารีย๊ะ/P1207/3600208272 13,500.00 15  ส.ค. 2566
2 ค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทย์ฯ1479/3100165221 2,050.00 19  ก.ย. 2566
3 ค่าวัสดุโครงการบ้านนักวิทย์ฯ1479/3100165664 238.00 20  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา