รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการดำเนินงานโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั่้นพื้นฐาน(โครงการพาน้ัองกลับมาเรียน)  งบประมาณ 12,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 12,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา