รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ฝึกอบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนในโครงการฯและการประเมินเพื่อรับตราสพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา/317  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 14,782.00 บาท คงเหลือ 218.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯ31มีค.4เมย.66/กอมารีย๊ะ/317/P1203/3600208215 2,920.00 15  ส.ค. 2566
2 เบิกคชจ.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนฯบ้านนักวิทยาศาสตร์/317/P1220/3600213820 10,690.00 18  ส.ค. 2566
3 ค่าวัสดุโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนฯบ้านนักวิทยาศาสตร์/317/P1279/3100144506 1,172.00 25  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา