รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์7-9.01.2023/5854  งบประมาณ 6,900.00 บาท เบิกจ่าย 6,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมสำหรับศึกษานิเทศก์7-9.01.2023/5854/P492/3600065222 6,900.00 26  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา