รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.65-มีค.66/5142  งบประมาณ 3,404,160.00 บาท เบิกจ่าย 3,101,830.14 บาท คงเหลือ 302,329.86 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.65/5142/P117/3600016941 396,000.00 16  พ.ย. 2565
2 เงินสมทบปกส.พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.65/P118/3600016956 11,800.00 16  พ.ย. 2565
3 ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ตค.65/5142/P119/3200001205 108,000.00 16  พ.ย. 2565
4 เงินสมทบปกส.ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.65/P136/3600019489 11,880.00 18  พ.ย. 2565
5 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.65/5142/P137/3600019497 396,000.00 18  พ.ย. 2565
6 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.65/5142/P257/3200002375 108,000.00 1  ธ.ค. 2565
7 เงินสมทบปกส.พี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.65/5142/P295/3600033057 11,880.00 13  ธ.ค. 2565
8 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ พย.65/5142/P296/3600033066 396,000.00 13  ธ.ค. 2565
9 เงินสมทบปกส.พี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.65/5142/P308/3600033150 80.00 13  ธ.ค. 2565
10 ค่าจ้างเหมาบริการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ธค.65/5142/P381/3200004990 108,000.00 4  ม.ค. 2566
11 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ มค.66/5142/P426/3600056311 396,000.00 17  ม.ค. 2566
12 เงินสมทบปกส.พี่เลี้ยงเด็กพิการ มค.66/5142/P427/3600056317 19,800.00 17  ม.ค. 2566
13 ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ มค.66/5142/P511/3200007270 108,000.00 1  ก.พ. 2566
14 ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ กพ.66/5142/P572/3600077548 396,000.00 14  ก.พ. 2566
15 เงินสมทบปกส.พี่เลี้ยงเด็กพิการ กพ.66/5142/P573/3600077557 19,800.00 14  ก.พ. 2566
16 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กพ.66/5142/P635/3200010282 108,000.00 1  มี.ค. 2566
17 ค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีค.66/5142/P687/3600098324 387,000.00 14  มี.ค. 2566
18 เงินสมทบปกส.พี่เลี้ยงเด็กพิการ มีค.66/5142/P573/360009833777557 19,350.00 14  มี.ค. 2566
19 ค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีค.66/5142/P797/3200013317 108,000.00 3  เม.ย. 2566
20 เบิกเกินส่งคืนเงินสมทบปกส.พี่เลี้ยงเด็กพิการ กพ.66/5142/P573/3600077557 -367.00 19  เม.ย. 2566
21 เบิกเกินส่งคืนค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ กพ.66/5142/P572/3600077548 -7,392.86 19  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา