รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการเข้าประร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบฯRT NT O-NET 7-9 พย.65 โรงแรมริเวอร์ไซด์/5005  งบประมาณ 5,900.00 บาท เบิกจ่าย 5,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมบย.5/66มะรอซดีไปราชการประชุมชี้แจงศูนย์สอบฯRT NT O-NET 7-9พย.65/5005/P120/3600017793 5,900.00 17  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา