รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพฯ24-27ตค.65สุราษฎร์ธานี  งบประมาณ 5,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,808.00 บาท คงเหลือ 192.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ฯฯ24-27ตค.65สุราษฎร์ธานี/สุมาลี/4953/P121/3600017799 4,808.00 17  พ.ย. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา