รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา ตค-ธค.65  งบประมาณ 2,538,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,532,193.54 บาท คงเหลือ 5,806.46 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา ตค.65/4947/P61/320000467 846,000.00 3  พ.ย. 2565
2 ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยและสถานศึกษา พย.65/4947/P258/3200002377 846,000.00 1  ธ.ค. 2565
3 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ธค.65/P379/3200004988 840,193.54 4  ม.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา