รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 ตค-ธค.65  งบประมาณ 1,755,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,753,400.01 บาท คงเหลือ 1,599.99 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการโรงเรียนตค.65/4735/P53/3200000174 585,000.00 1  พ.ย. 2565
2 ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการโรงเรียนพย.65/4735/P259/3200002380 578,100.00 1  ธ.ค. 2565
3 ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการโรงเรียนธค.65/4735/P382/3200004992 576,000.00 4  ม.ค. 2566
4 เบิกเกินส่งคืนค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการโรงเรียนพย.65/4735/P259/3200002380 -1,600.00 4  ม.ค. 2566
5 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน มิย.66/1299=568800/4735=7200/P1071/3100117545 7,200.00 4  ก.ค. 2566
6 ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 กย.66/2738,198,4735/P1431/3200030614 8,700.01 15  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา