รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตค-ธค.65  งบประมาณ 5,031,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,005,001.34 บาท คงเหลือ 25,998.66 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา ตค.65/4879/P70/3200000552 1,649,419.35 4  พ.ย. 2565
2 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา พย.65/4879/P260/3200002385 1,647,000.00 1  ธ.ค. 2565
3 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา ธค.65/4879/P385/3200005004 1,647,000.00 4  ม.ค. 2566
4 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา ตกเบิก/4879/P406/3200005507 8,225.80 9  ม.ค. 2566
5 ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษา มิย.66/1817=1623780/4879=53220/P1060/3100117178 53,220.00 3  ก.ค. 2566
6 คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืืนที่จชต.ลูกจ้างมิย.66/4879/P1124/3600187097 136.19 19  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา