รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2566
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : รักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา/ฮุสเซ็น  29,000.00  0.00  29,000.00 0.00
.2  โครงการ : การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย(MOE Safety Center)ในสถานศึกษา/มารีณี  11,880.00  0.00  11,880.00 0.00
.3  โครงการ : แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อปีการศึกษา 2565/พรรณวดี  20,330.00  20,330.00  0.00 100.00
.4  โครงการ : ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/มารีณี  30,000.00  0.00  30,000.00 0.00
.5  โครงการ : ติดตามดูแลนักเรียนทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/มารีย๊ะ  12,000.00  12,000.00  0.00 100.00
.6  โครงการ : ติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน/อุบลวรรณ  23,000.00  0.00  23,000.00 0.00
.7  โครงการ : พาน้องกลับมาเรียน/สาวิตรี  39,200.00  0.00  39,200.00 0.00
.8  โครงการ : โรงเรียนคุณธรรม สพฐ./หยาดฟ้า  0.00  1,900.00  -1,900.00 0.00
.9  โครงการ : ส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน/อุบลวรรณ  37,300.00  0.00  37,300.00 0.00
.10  โครงการ : การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ(PA:Performance Areement)/สินุช/อดินันต์  71,490.00  8,410.00  63,080.00 11.76
.11  โครงการ : ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา/หยาดฟ้า  2,740.00  1,520.00  1,220.00 55.47
.12  โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติดานอิสลามศึกษา(i-net)ปีการศึกษา 2565/ซัลมา  45,000.00  26,560.00  18,440.00 59.02
.13  โครงการ : สร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนเชิงรุก Active Learning/ซัลมา/นาอีมะ  127,450.00  30,400.00  97,050.00 23.85
.14  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้ปัญหาแบบActive Learning/มะซอซดี  102,900.00  43,850.00  59,050.00 42.61
.15  โครงการ : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาและวันสำคัญทางลูกเสือ/พรรณวดี  43,680.00  26,060.00  17,620.00 59.66
.16  โครงการ : พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)/ศิริมา  52,640.00  2,170.00  50,470.00 4.12
.17  โครงการ : การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.)/ฐิตา  22,000.00  9,820.00  12,180.00 44.64
.18  โครงการ : การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้/สุมาลี/เตือนใจ  46,000.00  19,630.00  26,370.00 42.67
.19  โครงการ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน/ณัฐกิตติ์/ซัลมา  36,800.00  36,800.00  0.00 100.00
.20  โครงการ : พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ือสารเพื่อการรองรับศตวรรษที่21/ชัรฟุดดีน  29,000.00  25,060.00  3,940.00 86.41
.21  โครงการ : ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566/อภิญญา  38,500.00  37,110.00  1,390.00 96.39
.22  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566/อภิญญา  29,000.00  0.00  29,000.00 0.00
.23  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2560และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551/หยาดฟ้า/กอมารียะ  5,800.00  0.00  5,800.00 0.00
.24  โครงการ : ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพืื้นที่การศึกปีการศึกษา 2565/สาวิตรี  850,000.00  814,376.00  35,624.00 95.81
.25  โครงการ : พัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของผู้เรียน/หยาดฟ้า  2,200.00  2,200.00  0.00 100.00
.26  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มโรงเรียนและกลุ่มงานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ช่อผกา  208,920.00  208,920.00  0.00 100.00
.27  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2566-2570และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ดวงฤทัย  28,480.00  28,480.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด/สุคนธ์/รัชรินทร์  43,000.00  5,700.00  37,300.00 13.26
.29  โครงการ : สร้างเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้/จุฬาทิพย์/ฐิตา  19,000.00  1,705.00  17,295.00 8.97
.30  โครงการ : นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน/ซัลมา  206,720.00  33,960.00  172,760.00 16.43
.31  โครงการ : การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ฐิตา  30,000.00  0.00  30,000.00 0.00
.32  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/นาอีมะ  155,000.00  0.00  155,000.00 0.00
.33  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/กัลยา  153,000.00  0.00  153,000.00 0.00
.34  โครงการ : การคัดเลือกรางวัล "Perfect Teacher Award PTN2"ประจำปีงบประมาณ 2566/อภิญญา/เกตนิกา  43,000.00  11,267.00  31,733.00 26.20
.35  โครงการ : ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/สมบูรณ์/เนตรนภิส  156,850.00  32,671.00  124,179.00 20.83
.36  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/เกษร/พุทธวรรณ  22,550.00  11,557.00  10,993.00 51.25
.37  โครงการ : ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและกิจกรรมวันสำคัญ/ปวีณี  81,130.00  0.00  81,130.00 0.00
.38  โครงการ : การจัดงานวันครู ประจำปี2565/ฮุสเซ็น/ดนุวัติ  68,600.00  68,600.00  0.00 100.00
.39  โครงการ : พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ฮุสเซ็น  55,000.00  0.00  55,000.00 0.00
.40  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงาน ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3)ออนไลน์/พรรณวดี  9,500.00  0.00  9,500.00 0.00
.41  ค่าไฟฟ้า(210,000+210,000)  420,000.00  371,857.03  48,142.97 88.54
.42  ค่าน้ำประป(23400+0)  23,400.00  14,560.00  8,840.00 62.22
.43  ค่าโทรศัพท์(30000+50000)  80,000.00  45,400.39  34,599.61 56.75
.44  ค่าขยะ(1800+1200)  3,000.00  1,800.00  1,200.00 60.00
.45  ค่าไปรษณีย์(30000+50000)  80,000.00  101,250.00  -21,250.00 126.56
.46  ค่าวัสดุสำนักงาน(24000+60000)  84,000.00  129,279.00  -45,279.00 153.90
.47  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(60000+60000)  120,000.00  115,024.29  4,975.71 95.85
.48  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(0+10000)  10,000.00  16,037.59  -6,037.59 160.38
.49  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์(0+20000)  20,000.00  8,800.00  11,200.00 44.00
.50  ค่าตอบแทนใช้สอย(150000+100000)  250,000.00  127,302.00  122,698.00 50.92
.51  ค่าถ่ายเอกสาร(12000+12000)  24,000.00  13,470.00  10,530.00 56.13
.52  ค่าเช่าพื้นที่บริการ(26000+0)  0.00  0.00  0.00 0.00
.53  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(1863830+300000)  2,163,830.00  1,521,056.00  642,774.00 70.29
.54  สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย(594970+126800)  721,770.00  192,401.85  529,368.15 26.66
.55  โครงการ : คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565ระดับจังหวัด/บง.5004  31,500.00  27,883.00  3,617.00 88.52
.56  โครงการ : รำลึกคุรุวิีรชนชายแดนภาคใต้ คร้งที่ 33/บง.5656  300,000.00  300,000.00  0.00 100.00
.57  โครงการ : ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565/บง.259  7,800.00  7,800.00  0.00 100.00
.58  โครงการ : แข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติประจำปี2566/567  11,800.00  11,800.00  0.00 100.00
.59  โครงการ : ประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565(NT)/365  7,780.00  5,815.00  1,965.00 74.74
.60  โครงการ : นิทรรศการมีชีวิตการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  30,000.00  30,000.00  0.00 100.00
.61  โครงการ : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  28,000.00  10,000.00  18,000.00 35.71
.62  โครงการ : การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560/197  4,800.00  3,120.00  1,680.00 65.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  7,410,340.00 4,575,712.15 2,834,627.85 61.75
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา