รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  ค่าไฟฟ้า(375,000)  375,000.00  0.00  375,000.00 0.00
.2  ค่าน้ำประปา(12,000)  12,000.00  0.00  12,000.00 0.00
.3  ค่าโทรศัพท์(39,000)  39,000.00  0.00  39,000.00 0.00
.4  ค่าอินเทอร์เน็ต(0)    0.00  0.00 0.00
.5  ค่าขยะ(2,100)  2,100.00  0.00  2,100.00 0.00
.6  ค่าไปรษณีย์(20,000)  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.7  ค่าวัสดุสำนักงาน(50,000)  50,000.00  0.00  50,000.00 0.00
.8  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(50,000)  50,000.00  0.00  50,000.00 0.00
.9  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(0)    0.00  0.00 0.00
.10  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์(0)    0.00  0.00 0.00
.11  ค่าตอบแทนใช้สอย(200,000)  200,000.00  0.00  200,000.00 0.00
.12  ค่าถ่ายเอกสาร(20,000)  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.13  ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ(0)    0.00  0.00 0.00
.14  ค่าเช่าพื้นที่บริการ(0)    0.00  0.00 0.00
.15  ค่ากำจัดปลวก(0)    0.00  0.00 0.00
.16  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ(1,000,000)  1,000,000.00  0.00  1,000,000.00 0.00
.17  สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย(231,900)  231,900.00  0.00  231,900.00 0.00
.18  โครงการ :การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ในสถานศึกษา /มารีนี/ส่งเสริม  37,330.00  0.00  37,330.00 0.00
.19  โครงการ : เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะพหุปัญญา/ชัรฟุดดีน/นิเทศ  17,600.00  0.00  17,600.00 0.00
.20  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม/ชัดฟุดดีน/นิเทศ  36,100.00  0.00  36,100.00 0.00
.21  โครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สาวิตรี/ส่งเสริม  3,050.00  0.00  3,050.00 0.00
.22  โครงการ : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และศิลปหัตถกรรม/สาวิตรี/ส่งเสริม  416,340.00  0.00  416,340.00 0.00
.23  โครงการ : ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/สาวิตรี/พรรณวดี/มารีย๊ะ/ มารีนี/ส่งเสริม  75,695.00  0.00  75,695.00 0.00
.24  โครงการ : เสริมสร้างสุขภาวะและโภชนาการ/อุบลวรรณ/ส่งเสริม  35,900.00  0.00  35,900.00 0.00
.25  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2567/อภิญญา/กลุ่มพัฒนาครู  172,485.00  0.00  172,485.00 0.00
.26  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21/มะรอซดี/นิเทศ  188,490.00  0.00  188,490.00 0.00
.27  โครงการ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน/ณัฐกิตติ์/นิเทศ  10,600.00  0.00  10,600.00 0.00
.28  โครงการ : น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ/หยาดฟ้า/ฐิตา/นิเทศ  65,100.00  0.00  65,100.00 0.00
.29  โครงการ : การขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา/ฐิตา/นิเทศ  18,640.00  0.00  18,640.00 0.00
.30  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย/กอมารีย๊ะ/นิเทศ  45,700.00  0.00  45,700.00 0.00
.31  โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูในการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ/หยาดฟ้า/ซัลมา/นิเทศ  33,300.00  0.00  33,300.00 0.00
.32  โครงการ : คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน /อุบลวรรณ/ส่งเสริม  8,360.00  0.00  8,360.00 0.00
.33  โครงการ : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ดนุวัต/ส่งเสริม  38,400.00  0.00  38,400.00 0.00
.34  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2/ช่อผกา/สุมาลี/นโยบายและแผน  283,490.00  0.00  283,490.00 0.00
.35  โครงการ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ/พรภนา/DLICT  53,500.00  0.00  53,500.00 0.00
.36  โครงการ : "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2"/มุกรินทร์/การเงิน  43,250.00  0.00  43,250.00 0.00
.37  โครงการ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/เกษร/พุทธวรรณ/อำนวยการ  423,270.00  0.00  423,270.00 0.00
.38  โครงการ : เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น./จุฬาทิพย์/นาอีม๊ะ/นิเทศ  92,130.00  0.00  92,130.00 0.00
.39  โครงการ : ส่งเสริม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา/จุฬาทิพย์/ฐิตา/นิเทศ  28,750.00  0.00  28,750.00 0.00
.40  โครงการ : ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก/ศิริมา/นิเทศ  7,850.00  0.00  7,850.00 0.00
.41  โครงการ : นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา/ซัลมา/นิเทศ  105,570.00  0.00  105,570.00 0.00
.42  โครงการ : พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโครงการกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ/มะรอซดี/นาอีม๊ะ/นิเทศ  4,475.00  0.00  4,475.00 0.00
.43  โครงการ : ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด/สุคนธ์/รัชรินทร์/ตสน.  39,450.00  0.00  39,450.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  4,284,825.00 0.00 4,284,825.00 0.00
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา