รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022004100152)
  1. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004665199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่2/2565(70%) (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,957,290.00  0.00  0.00  2,957,290.00  0.00 100.00
1.3  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565/5382(ค่าอุปกรณ์การเรียน) (ง 241/5382 ครั้งที่ 95 ลว. 30  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  220.00  0.00  0.00  220.00  0.00 100.00
1.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่2/2565(30%) (ง 241/73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,148,090.00  0.00  0.00  1,148,090.00  0.00 100.00
1.7  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%)ค่าอุปกรณ์การเรียน (ง 241/1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,940,745.00  0.00  0.00  2,940,745.00  0.00 100.00
- รวม  7,046,345.00  0.00 0.00 7,046,345.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัั้นพื้นฐาน (20004420022004100306)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004665199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่2/2565 (70%) (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,607,854.00  0.00  0.00  3,607,854.00  0.00 100.00
2.3  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565/5382(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) (ง 241/5382 ครั้งที่ 95 ลว. 30  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  244.00  0.00  0.00  244.00  0.00 100.00
2.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่2/2565 (30%) (ง 241/73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,400,446.00  0.00  0.00  1,400,446.00  0.00 100.00
2.6  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%)ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ง 241/1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,607,071.00  0.00  0.00  3,607,071.00  0.00 100.00
- รวม  8,615,615.00  0.00 0.00 8,615,615.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022004100383)
  3. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004665199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ี่ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2/2565 70%  (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  15,909,729.00  0.00  0.00  15,909,729.00  0.00 100.00
3.3  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565/5382(ค่าจัดการเรียนการสอน) (ง 241/5382 ครั้งที่ 95 ลว. 30  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  3,754.00  0.00  0.00  3,754.00  0.00 100.00
3.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2/2565 30%บง.73 (ง 241/73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,109,939.00  0.00  0.00  5,109,939.00  0.00 100.00
3.6  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565/319  (ง 241/319 ครั้งที่ 242 ลว. 30  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  6,832,000.00  0.00  0.00  6,829,000.00  3,000.00 99.96
3.9  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%)ค่าจัดการเรียนการสอน (ง 241/1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,813,200.00  0.00  0.00  6,813,200.00  0.00 100.00
- รวม  34,668,622.00  0.00 0.00 34,665,622.00 3,000.00 99.99 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022004100075)
  4. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004665199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%)ค่าหนังสือเรียน (ง 241/1028 ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  8,602,413.00  0.00  0.00  8,602,413.00  0.00 100.00
- รวม  8,602,413.00  0.00 0.00 8,602,413.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022004100229)
  5. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004655199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%)ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ง 241/ ครั้งที่ 385 ลว. 13  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,621,725.00  0.00  0.00  5,621,725.00  0.00 100.00
- รวม  5,621,725.00  0.00 0.00 5,621,725.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด (20004130039004100001)
  6. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้20004660003000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (ตค.65-ธค.65)/5749รร.นิคมสร้างตนเองฯ (ง 241/5749 ครั้งที่ 151 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  276,224.00  0.00  0.00  276,224.00  0.00 100.00
6.3  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (ตค.65-ธค.65)/5749 (ง 241/5749 ลว. 20 ธ.ค. 2565)รร.ต้นพิกุล (ง 241/5749 ครั้งที่ 151 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 96.ต้นพิกุล  707,694.00  0.00  0.00  707,694.00  0.00 100.00
6.5  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (ตค.65-ธค.65)/5749 (ง 241/5749 ลว. 20 ธ.ค. 2565)รร.น้ำใส (ง 241/5749 ครั้งที่ 151 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 62.บ้านน้ำใส  757,692.00  0.00  0.00  757,692.00  0.00 100.00
6.7  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (ตค.65-ธค.65)/5749 (ง 241/5749 ลว. 20 ธ.ค. 2565)รร.วังกว้าง (ง 241/5749 ครั้งที่ 151 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 106.บ้านวังกว้าง  684,072.00  0.00  0.00  684,072.00  0.00 100.00
6.9  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (มค.66-กพ.66)/382รร.นิคมสร้างตนเองฯ (ง 241/382 ครั้งที่ 275 ลว. 6  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  249,420.00  0.00  0.00  249,420.00  0.00 100.00
6.12  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (มค.66-กพ.66)/382รร.ต้นพิกุล (ง 241/382 ครั้งที่ 275 ลว. 6  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] 96.ต้นพิกุล  565,794.00  0.00  0.00  565,794.00  0.00 100.00
6.15  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (มค.66-กพ.66)/382รร.บ้านน้ำใส (ง 241/382 ครั้งที่ 275 ลว. 6  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] 62.บ้านน้ำใส  415,452.00  0.00  0.00  415,452.00  0.00 100.00
6.18  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (มค.66-กพ.66)/382รร.บ้านวังกว้าง (ง 241/382 ครั้งที่ 275 ลว. 6  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] 106.บ้านวังกว้าง  559,152.00  0.00  0.00  559,152.00  0.00 100.00
6.21  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (มีค.66)/1085รร.นิคมสร้างตนเองฯ (ง 241/1085 ครั้งที่ 398 ลว. 15  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  34,652.00  0.00  0.00  34,652.00  0.00 100.00
6.23  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (มีค.66)/1085รร.ต้นพิกุล (ง 241/1085 ครั้งที่ 398 ลว. 15  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 96.ต้นพิกุล  294,636.00  0.00  0.00  294,636.00  0.00 100.00
6.25  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (มีค.66)/1085รร.บ้านน้ำใส (ง 241/1085 ครั้งที่ 398 ลว. 15  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 62.บ้านน้ำใส  176,072.00  0.00  0.00  176,072.00  0.00 100.00
6.27  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (มีค.66)/1085รร.บ้านวังกว้าง (ง 241/1085 ครั้งที่ 398 ลว. 15  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 106.บ้านวังกว้าง  293,238.00  0.00  0.00  293,238.00  0.00 100.00
- รวม  5,014,098.00  0.00 0.00 5,014,098.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100107)
  7. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004660003800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/322/บ้านประจัน (ง 241/322 ครั้งที่ 238 ลว. 30  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 86.ตลาดนัดบาซาเอ  81,200.00  0.00  0.00  81,200.00  0.00 100.00
- รวม  81,200.00  0.00 0.00 81,200.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100108)
  8. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004660003800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ.เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/322/บ้านระแว้ง (ง 241/322 ครั้งที่ 238 ลว. 30  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 95.บ้านระแว้ง  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100109)
  9. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004660003800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คชจ.เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/322/นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ฯ (ง 241/322 ครั้งที่ 238 ลว. 30  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100110)
  10. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004660003800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/322/บ้านคลองช้างโคกโพธิ์ (ง 241/322 ครั้งที่ 238 ลว. 30  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 20.บ้านคลองช้าง(โคกโพธิ์)  93,400.00  0.00  0.00  93,400.00  0.00 100.00
- รวม  93,400.00  0.00 0.00 93,400.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100111)
  11. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004660003800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/322/มายอ(สถิตย์ภูผา) (ง 241/322 ครั้งที่ 238 ลว. 30  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 57.มายอ (สถิตย์ภูผา)  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100112)
  12. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20004660003800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.เพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/322/บ้านม่วงเตี้ย (ง 241/322 ครั้งที่ 238 ลว. 30  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 108.บ้านม่วงเตี้ย  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 100,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004310061004100385)
  13. กิจกรรม : การบริหารจัดการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก20004665201000000 (000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่าในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก/1661 (ง 241/1661 ครั้งที่ 489 ลว. 27  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  166,380.00  0.00  0.00  0.00  166,380.00 0.00
- รวม  166,380.00  0.00 0.00 0.00 166,380.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  70,309,798.00  0.00 0.00 70,140,418.00 169,380.00 99.76  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา