รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20004420022004100306 (20004420022704100306)
  1. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000) 20004675199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) /ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/5085 (ง 241/5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  3,844,381.00  0.00  0.00  3,844,381.00  0.00 100.00
1.4  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 /ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/5554 (ง 241/5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  259.00  0.00  0.00  259.00  0.00 100.00
1.7  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/5681 (ง 241/5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,488,325.00  0.00  0.00  1,488,325.00  0.00 100.00
1.10   คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (เพิ่มเติม) โดยครอบครัว/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/289 (ง 241/289 ครั้งที่ 147 ลว. 22  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  464.00  0.00  0.00  464.00  0.00 100.00
1.13  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%)/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/1018 (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,736,300.00  0.00  0.00  1,736,300.00  0.00 100.00
1.16  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) (เพิ่มเติม)/ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/1797 (ง 241/1797 ครั้งที่ 6 ลว. 7  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,107,931.00  0.00  0.00  2,107,931.00  0.00 100.00
- รวม  9,177,660.00  0.00 0.00 9,177,660.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20004420022004100383 (20004420022704100383)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000) 20004675199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) /ค่าจัดการเรียนการสอน/5085 (ง 241/5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  16,025,634.00  0.00  0.00  16,025,634.00  0.00 100.00
2.4  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 /ค่าจัดการเรียนการสอน/5554 (ง 241/5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  3,975.00  0.00  0.00  3,975.00  0.00 100.00
2.7  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%)ค่าจัดการเรียนการสอน/5681 (ง 241/5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,205,220.00  0.00  0.00  6,205,220.00  0.00 100.00
2.10   คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (เพิ่มเติม) โดยครอบครัว/ค่าจัดการเรียนการสอน/289 (ง 241/289 ครั้งที่ 147 ลว. 22  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  7,768.00  0.00  0.00  7,768.00  0.00 100.00
2.13  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่ 2/2566/417 (ง 241/417 ครั้งที่ 159 ลว. 1  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  6,877,000.00  0.00  0.00  6,872,500.00  4,500.00 99.93
2.16  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%)/ค่าจัดการเรียนการสอน/1018 (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,213,700.00  0.00  0.00  3,213,700.00  0.00 100.00
2.19  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) (เพิ่มเติม)/ค่าจัดการเรียนการสอน/1797 (ง 241/1797 ครั้งที่ 6 ลว. 7  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  12,827,164.00  0.00  0.00  12,827,164.00  0.00 100.00
- รวม  45,160,461.00  0.00 0.00 45,155,961.00 4,500.00 99.99 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20004420022004100152 (20004420022704100152)
  3. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000) 20004675199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) /ค่าอุปกรณ์การเรียน/5085 (ง 241/5085 ครั้งที่ 23 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,970,220.00  0.00  0.00  2,970,220.00  0.00 100.00
3.4  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 /ค่าอุปกรณ์การเรียน/5554 (ง 241/5554 ครั้งที่ 83 ลว. 12  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  220.00  0.00  0.00  220.00  0.00 100.00
3.7  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%)ค่าอุปกรณ์การเรียน/5681 (ง 241/5681 ครั้งที่ 99 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,152,035.00  0.00  0.00  1,152,035.00  0.00 100.00
3.10  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 (เพิ่มเติม) โดยครอบครัว/ค่าอุปกรณ์การเรียน/289 (ง 241/289 ครั้งที่ 147 ลว. 22  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  290.00  0.00  0.00  290.00  0.00 100.00
3.13  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%)/ค่าอุปกรณ์การเรียน/1018 (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,383,000.00  0.00  0.00  2,383,000.00  0.00 100.00
- รวม  6,505,765.00  0.00 0.00 6,505,765.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004420022004100075 (20004420022704100075)
  4. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000) 20004675199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%)/ค่าหนังสือเรียน/1018 (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,981,100.00  0.00  0.00  6,981,100.00  0.00 100.00
4.4  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) (เพิ่มเติม)/ค่าหนังสือเรียน/1797 (ง 241/1797 ครั้งที่ 6 ลว. 7  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,738,773.00  0.00  0.00  1,738,773.00  0.00 100.00
- รวม  8,719,873.00  0.00 0.00 8,719,873.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20004420022004100229 (20004420022704100229)
  5. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004665199300000) 20004675199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%)/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/1018 (ง 241/1018 ครั้งที่ 209 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  4,540,700.00  0.00  0.00  4,540,700.00  0.00 100.00
5.4  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) (เพิ่มเติม)/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/1797 (ง 241/1797 ครั้งที่ 6 ลว. 7  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,129,525.00  0.00  0.00  1,129,525.00  0.00 100.00
- รวม  5,670,225.00  0.00 0.00 5,670,225.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 20004130039004100001 (20004130039704100001)
  6. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004660003000000) 20004670003000000 (000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3เดือน ตุลาคม-ธันวาคม2566/5359 (ง 241/5359 ครั้งที่ 62 ลว. 22  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,678,068.00  0.00  0.00  2,678,068.00  0.00 100.00
6.4  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.67)/360 (ง 241/360 ครั้งที่ 156 ลว. 26  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,153,592.00  0.00  0.00  2,153,592.00  0.00 100.00
- รวม  4,831,660.00  0.00 0.00 4,831,660.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  80,065,644.00  0.00 0.00 80,061,144.00 4,500.00 99.99  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา