รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022004100152)
  1. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004665199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่2/2565(70%) (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,957,290.00  0.00  0.00  2,957,290.00  0.00 100.00
1.3  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565/5382(ค่าอุปกรณ์การเรียน) (ง 241/5382 ครั้งที่ 95 ลว. 30  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  220.00  0.00  0.00  220.00  0.00 100.00
1.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่2/2565(30%) (ง 241/73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,148,090.00  0.00  0.00  0.00  1,148,090.00 0.00
- รวม  4,105,600.00  0.00 0.00 2,957,510.00 1,148,090.00 72.04 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัั้นพื้นฐาน (20004420022004100306)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004665199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่2/2565 (70%) (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,607,854.00  0.00  0.00  3,607,854.00  0.00 100.00
2.3  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565/5382(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) (ง 241/5382 ครั้งที่ 95 ลว. 30  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  244.00  0.00  0.00  244.00  0.00 100.00
2.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่2/2565 (30%) (ง 241/73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,400,446.00  0.00  0.00  0.00  1,400,446.00 0.00
- รวม  5,008,544.00  0.00 0.00 3,608,098.00 1,400,446.00 72.04 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004420022004100383)
  3. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004665199300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ี่ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2/2565 70%  (ง 241/4832 ครั้งที่ 8 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  15,909,729.00  0.00  0.00  15,909,729.00  0.00 100.00
3.3  คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2565/5382(ค่าจัดการเรียนการสอน) (ง 241/5382 ครั้งที่ 95 ลว. 30  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  3,754.00  0.00  0.00  3,754.00  0.00 100.00
3.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2/2565 30%บง.73 (ง 241/73 ครั้งที่ 174 ลว. 9  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  5,109,939.00  0.00  0.00  0.00  5,109,939.00 0.00
- รวม  21,023,422.00  0.00 0.00 15,913,483.00 5,109,939.00 75.69 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด (20004130039004100001)
  4. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้20004660003000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (ตค.65-ธค.65)/5749รร.นิคมสร้างตนเองฯ (ง 241/5749 ครั้งที่ 151 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  276,224.00  0.00  0.00  276,224.00  0.00 100.00
4.3  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (ตค.65-ธค.65)/5749 (ง 241/5749 ลว. 20 ธ.ค. 2565)รร.ต้นพิกุล (ง 241/5749 ครั้งที่ 151 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 96.ต้นพิกุล  707,694.00  0.00  0.00  707,694.00  0.00 100.00
4.5  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (ตค.65-ธค.65)/5749 (ง 241/5749 ลว. 20 ธ.ค. 2565)รร.น้ำใส (ง 241/5749 ครั้งที่ 151 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 62.บ้านน้ำใส  757,692.00  0.00  0.00  757,692.00  0.00 100.00
4.7  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2565 (ตค.65-ธค.65)/5749 (ง 241/5749 ลว. 20 ธ.ค. 2565)รร.วังกว้าง (ง 241/5749 ครั้งที่ 151 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 106.บ้านวังกว้าง  684,072.00  0.00  0.00  684,072.00  0.00 100.00
- รวม  2,425,682.00  0.00 0.00 2,425,682.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  32,563,248.00  0.00 0.00 24,904,773.00 7,658,475.00 76.48  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา