รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0336)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004360002003220002)
  1. กิจกรรม : กิจกรรม :กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล20004650105600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  อาคารเรียน 212ล./57-ก โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (ง 241/4766 ครั้งที่ 30 ลว. 8 พ.ย. 2564)/7017092644 (ง 241/4766 ครั้งที่ 30 ลว. 1  ต.ค. 2565) 77.ชุมชนบ้านต้นสน  3,176,460.00  0.00  3,176,460.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  3,176,460.00  0.00 3,176,460.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0336)
  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004360002002000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004650516400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  PO/4100106723ค่าซ่อมรถยนต์นข.2113ปัตตานี (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  23,309.95  0.00  23,309.95  0.00  0.00 100.00
2.2  PO/4100106739ค่าจ้างกำจัดปลวก (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  10,500.00  0.00  10,500.00  0.00  0.00 100.00
2.3  PO/4100112946ค่าวัสดุอุปกรณ์สนง. (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  29,335.00  0.00  29,335.00  0.00  0.00 100.00
2.4  PO/4100099031ค่าจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทย (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  30,000.00  0.00  30,000.00  0.00  0.00 100.00
2.5  PO/4100106707ซ่อมแอร์ (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  49,900.00  0.00  49,900.00  0.00  0.00 100.00
2.6  PO/4100111032ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  199,854.00  0.00  199,854.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  342,898.95  0.00 342,898.95 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0336)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004320061002000000)
  3. กิจกรรม :คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ20004658719500000  (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  PO/4100112946ค่าวัสดุอุปกรณ์สนง. (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  4,793.00  0.00  4,793.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  4,793.00  0.00 4,793.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0336)
  ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004360001002000000)
  4. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย20004650008000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  PO/4100112946ค่าวัสดุอุปกรณ์สนง. (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  672.00  0.00  672.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  672.00  0.00 672.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (0336)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (20004360003002000000)
  5. กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา20004655019400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  PO/4100111022ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  50,000.00  0.00  0.00 100.00
5.2  PO/4100112973ค่าวัสดุสำนักงาน (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบโรงเรียน  56,000.00  0.00  56,000.00  0.00  0.00 100.00
5.3  PO/4100112946ค่าวัสดุอุปกรณ์สนง. (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  100,932.00  0.00  100,932.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  206,932.00  0.00 206,932.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (200043200B6003210DA7)
  6. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)20004650007900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  อาคารห้องสมุดโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี (ง 241/4914 ครั้งที่ 50 ลว. 18 พ.ย. 2564)7017159695 (ง 241/4914 ครั้งที่ 50 ลว. 1  ต.ค. 2565) 77.ชุมชนบ้านต้นสน  1,500,700.00  0.00  1,500,700.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,500,700.00  0.00 1,500,700.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (200043200B6003220020)
  7. กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล20004650007700000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1   อาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านน้ำใส ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี (ง 241/4766 ครั้งที่ 30 ลว. 8 พ.ย. 2564)7017097925 (ง 241/4766 ครั้งที่ 30 ลว. 1  ต.ค. 2565) 62.บ้านน้ำใส  7,061,400.00  0.00  7,061,400.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  7,061,400.00  0.00 7,061,400.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004320061005000011)
  8. กิจกรรม : กิจกรรมครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน2000465861900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  PO/4100112913ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข953.ปน.2 (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  33.88  0.00  33.88  0.00  0.00 100.00
- รวม  33.88  0.00 33.88 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล (20004320031005000009)
  9. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ20004658617600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  PO/4100112913ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข953.ปน.2 (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  180.00  0.00  180.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  180.00  0.00 180.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004320061005000004)
  10. กิจกรรม : สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา20004650007800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  PO/4100112913ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข953.ปน.2 (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  180.00  0.00  180.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  180.00  0.00 180.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004320061005000007)
  11. กิจกรรม : ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา20004650008500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  PO/4100112913ค่าจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ นข953.ปน.2 (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  3,120.00  0.00  3,120.00  0.00  0.00 100.00
11.2  PO/4100108049ค่าวัสดุโครงการ250000 (ง 241/4623 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  16,000.00  0.00  16,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  19,120.00  0.00 19,120.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (20004130039003210006 )
  12. กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20004650003000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ของ สพฐ. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (ง 241/5112 ครั้งที่ 76 ลว. 30 พ.ย. 2564)7017236297 (ง 241/5112 ครั้งที่ 76 ลว. 1  ต.ค. 2565) 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  6,249,150.00  0.00  6,249,150.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  6,249,150.00  0.00 6,249,150.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (20004130039002000000)
  13. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้20004658618600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี4100066357 (ง 241/2950 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 40.วัดมะกรูด  162,035.00  0.00  162,035.00  0.00  0.00 100.00
13.2  คชจ.เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี4100066357 (ง 241/2950 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 40.วัดมะกรูด  129,628.00  0.00  129,628.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  291,663.00  0.00 291,663.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (0000)
  งบกลาง/รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (90909620012000000291)
  14. กิจกรรม : รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น90909000000000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.ชุมชนบ้านพงสตา (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100082864 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 91.ชุมชนบ้านพงสตา  135,800.00  0.00  135,800.00  0.00  0.00 100.00
14.2  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.นิคมสร้างฯ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100082890 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  218,900.00  0.00  218,900.00  0.00  0.00 100.00
14.3  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านกระเสาะ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100082913 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 41.บ้านกระเสาะ  193,400.00  0.00  193,400.00  0.00  0.00 100.00
14.4  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านกระเสาะ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100082913 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 41.บ้านกระเสาะ  290,100.00  0.00  290,100.00  0.00  0.00 100.00
14.5  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านเกาะจัน (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100082927 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 46.บ้านเกาะจัน  489,000.00  0.00  489,000.00  0.00  0.00 100.00
14.6   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านคางา (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)/4100082954 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 104.บ้านคางา  206,200.00  0.00  206,200.00  0.00  0.00 100.00
14.7   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านท่าคลอง (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100082993 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 7.บ้านท่าคลอง  238,300.00  0.00  238,300.00  0.00  0.00 100.00
14.8   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านนาเกตุ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083000 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 19.บ้านนาเกตุ  343,200.00  0.00  343,200.00  0.00  0.00 100.00
14.9  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านนาค้อใต้ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083015 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 39.บ้านนาค้อใต้  84,200.00  0.00  84,200.00  0.00  0.00 100.00
14.10  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านบราโอ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083025 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 83.บ้านบราโอ  229,400.00  0.00  229,400.00  0.00  0.00 100.00
14.11  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านบราโอสาขากูนิง (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083031 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 81.บ้านบราโอ (สาขากูนิง)  322,600.00  0.00  322,600.00  0.00  0.00 100.00
14.12  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านบินยา (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083037 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 78.บ้านบินยา  687,500.00  0.00  687,500.00  0.00  0.00 100.00
14.13  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านประจัน (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083208 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 86.ตลาดนัดบาซาเอ  300,000.00  0.00  300,000.00  0.00  0.00 100.00
14.14  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านปลักปรือ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083054 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 109.บ้านปลักปรือ  30,100.00  0.00  30,100.00  0.00  0.00 100.00
14.15   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านม่วงเตี้ย (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083065 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 108.บ้านม่วงเตี้ย  80,900.00  0.00  80,900.00  0.00  0.00 100.00
14.16  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านวังกว้าง (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083076 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 106.บ้านวังกว้าง  55,100.00  0.00  55,100.00  0.00  0.00 100.00
14.17  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านสะกำ (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083083 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 65.บ้านสะกำ  35,300.00  0.00  35,300.00  0.00  0.00 100.00
14.18  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.บ้านมายอ(สถิตย์ภูผา) (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083090 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 57.มายอ (สถิตย์ภูผา)  136,600.00  0.00  136,600.00  0.00  0.00 100.00
14.19   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.วัดโคกหญ้าคา (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083099 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 80.วัดโคกหญ้าคา  412,600.00  0.00  412,600.00  0.00  0.00 100.00
14.20   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.วัดป่าสวย (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083124 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 114.วัดป่าสวย  122,790.00  0.00  122,790.00  0.00  0.00 100.00
14.21  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.วัดป่าสวย (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083124 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 114.วัดป่าสวย  122,790.00  0.00  122,790.00  0.00  0.00 100.00
14.22  รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.วัดป่าสวย (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083124 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 114.วัดป่าสวย  163,720.00  0.00  163,720.00  0.00  0.00 100.00
14.23   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ/รร.อนุบาลยะรัง (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 29 ส.ค. 2565)4100083132 (ง 241/3455 ครั้งที่ 11 ลว. 1  ต.ค. 2565) 94.อนุบาลยะรัง  211,500.00  0.00  211,500.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  5,110,000.00  0.00 5,110,000.00 0.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โครงการเสริมสร้างคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (200040400B1002000000)
  15. กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง20004650004500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าวัสดุ รร.บ้านลางสาด/โครงการ2,005,000/2542/4100101748 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 42.บ้านลางสาด  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.2  ค่าวัสดุ รร.บ้านต้นแซะ/โครงการ2,005,000/2542/4100100453 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 88.บ้านต้นแซะ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.3  ค่าวัสดุ รร.ต้นพิกุล/โครงการ2,005,000/2542/4100100459 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 96.ต้นพิกุล  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.4  ค่าวัสดุ รร.วัดเกาะหวาย/โครงการ2,005,000/2542/4100100466 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 97.วัดเกาะหวาย  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.5  ค่าวัสดุ รร.บ้านกระหวะ/โครงการ2,005,000/2542/4100100473 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 43.บ้านกระหวะ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.6  ค่าวัสดุ รร.ชุมชนบ้านต้นสน/โครงการ2,005,000/2542/4100100476 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 77.ชุมชนบ้านต้นสน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.7  ค่าวัสดุ รร.บ้านสะกำ/โครงการ2,005,000/2542/4100101314 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 65.บ้านสะกำ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.8  ค่าวัสดุ รร.บ้านตุปะ/โครงการ2,005,000/2542/4100101317 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 2.บ้านตุปะ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.9  ค่าวัสดุ รร.วัดทรายขาว/โครงการ2,005,000/2542/4100101685 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 12.วัดทรายขาว  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.10  ค่าวัสดุ รร.บ้านเขาวัง/โครงการ2,005,000/2542/4100101689 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 49.บ้านเขาวัง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.11  ค่าวัสดุ รร.บ้านควนแปลงงู/โครงการ2,005,000/4100101695 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 107.บ้านควนแปลงงู  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.12  ค่าวัสดุ รร.บ้านน้ำใส/โครงการ2,005,000/2542/4100101705 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 62.บ้านน้ำใส  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.13  ค่าวัสดุ รร.บ้านกระเสาะ/โครงการ2,005,000/2542/4100101709 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 41.บ้านกระเสาะ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.14  ค่าวัสดุ รร.บ้านปาลัส/โครงการ2,005,000/2542/4100101716 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 58.บ้านปาลัส  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.15  ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกขี้เหล็ก/โครงการ2,005,000/4100101725 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 75.บ้านโคกขี้เหล็ก  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.16  ค่าวัสดุ รร.บ้านคลองช้างโคกโพธิ์/โครงการ2,005,000/2542/4100101730 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 20.บ้านคลองช้าง(โคกโพธิ์)  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.17  ค่าวัสดุ รร.บ้านโผงโผง/โครงการ2,005,000/2542/4100101735 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 33.บ้านโผงโผง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.18  ค่าวัสดุ รร.บ้านม่วงเตี้ย/โครงการ2,005,000/2542/4100101742 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 108.บ้านม่วงเตี้ย  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.19  ค่าวัสดุ รร.บ้านคลองช้างมายอ/โครงการ2,005,000/2542/4100101755 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 47.บ้านคลองช้าง(มายอ)  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.20  ค่าวัสดุ รร.บ้านควนหยี/โครงการ2,005,000/2542/4100101768 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 53.บ้านควนหยี  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.21  ค่าวัสดุ รร.บ้านวังกว้าง/โครงการ2,005,000/2542/4100101777 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 106.บ้านวังกว้าง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.22  ค่าวัสดุ รร.บ้านป่าไร่/โครงการ2,005,000/2542/4100101783 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 3.บ้านป่าไร่  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.23  ค่าวัสดุ รร.บ้านบาเงง/โครงการ2,005,000/2542/4100101789 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 34.บ้านบาเงง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.24  ค่าวัสดุ รร.บ้านปลักปรือ/โครงการ2,005,000/2542/4100101798 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 109.บ้านปลักปรือ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.25  ค่าวัสดุ รร.วัดมะกรูด/โครงการ2,005,000/2542/4100101806 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 40.วัดมะกรูด  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.26  ค่าวัสดุ รร.บ้านสิเดะ/โครงการ2,005,000/2542/4100101813 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 99.บ้านสิเดะ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.27  ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกเหรียง/โครงการ2,005,000/4100101819 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 113.บ้านโคกเหรียง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.28  ค่าวัสดุ รร.วัดนาประดู่/โครงการ2,005,000/2542/4100101825 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 24.วัดนาประดู่  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.29  ค่าวัสดุ รร.บ้านกรือเซะ/โครงการ2,005,000/2542/4100101835 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 93.บ้านกรือเซะ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.30  ค่าวัสดุ รร.วัดธนาภิมุข/โครงการ2,005,000/2542/4100101970 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 31.วัดธนาภิมุข  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.31  ค่าวัสดุ รร.บ้านควนประ/โครงการ2,005,000/4100101975 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 26.บ้านควนประ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.32  ค่าวัสดุ รร.วัดสุนทรวารี/โครงการ2,005,000/4100101980 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 29.วัดสุนทรวารี  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.33  ค่าวัสดุ รร.บ้านสมาหอ/โครงการ2,005,000/4100101988 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 68.บ้านสมาหอ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.34  ค่าวัสดุ รร.อนุบาลยะรัง/โครงการ2,005,000/2542/4100102002 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 94.อนุบาลยะรัง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.35  ค่าวัสดุ รร.สมเด็จหลวงพ่อทวดฯ/โครงการ2,005,000/2542/4100102301 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 16.สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.36  ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกต้นสะตอ/โครงการ2,005,000/2542/4100102305 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 9.บ้านโคกต้นสะตอ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.37  ค่าวัสดุ รร.บ้านคางา/โครงการ2,005,000/2542/4100102307 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 104.บ้านคางา  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.38  ค่าวัสดุ รร.บ้านตันหยง/โครงการ2,005,000/4100102309 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 111.บ้านตันหยง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.39  ค่าวัสดุ รร.บ้านท่าเรือ/โครงการ2,005,000/2542/4100102312 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 14.บ้านท่าเรือ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.40  ค่าวัสดุ รร.บ้านมะหุด/โครงการ2,005,000/2542/4100102314 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 52.บ้านมะหุด  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.41  ค่าวัสดุ รร.ตลาดนัดปรีกี/โครงการ2,005,000/2542/4100102319 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 70.ตลาดปรีกี  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.42  ค่าวัสดุ รร.บ้านต้นทุเรียน/โครงการ2,005,000/4100102323 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 92.บ้านต้นทุเรียน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.43  ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกโพธิ์/โครงการ2,005,000/2542/4100102325 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 5.บ้านโคกโพธิ์  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.44  ค่าวัสดุ รร.บ้านบูเกะกุง/โครงการ2,005,000/2542/4100102326 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 64.บ้านบูเกะกุง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.45  ค่าวัสดุ รร.วัดโคกหญ้าคา/โครงการ2,005,000/2542/4100102329 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 80.วัดโคกหญ้าคา  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.46  ค่าวัสดุ รร.บ้านนาค้อใต้/โครงการ2,005,000/2542/4100102332 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 39.บ้านนาค้อใต้  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.47  ค่าวัสดุ รร.นิคมสร้างตนเองฯ/โครงการ2,005,000/2542/4100102338 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.48  ค่าวัสดุ รร.วัดบันลือคชาวาส/โครงการ2,005,000/2542/4100102344 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 10.วัดบันลือคชาวาส  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.49  ค่าวัสดุ รร.บ้านคอนเค็ด/โครงการ2,005,000/4100102347 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 38.บ้านดอนเค็ด  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.50  ค่าวัสดุ รร.บ้านถนน/โครงการ2,005,000/2542/4100102351 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 51.บ้านถนน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.51  ค่าวัสดุ รร.บ้านป่าบอน/โครงการ2,005,000/4100102356 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 35.บ้านป่าบอน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.52  ค่าวัสดุ รร.ตลาดนัดต้นมะขาม/โครงการ2,005,000/2542/4100102358 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 89.ตลาดนัดต้นมะขาม  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.53  ค่าวัสดุ รร.บ้านนาค้อกลาง/โครงการ2,005,000/2542/4100102363 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 37.บ้านนาค้อกลาง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.54  ค่าวัสดุ รร.บ้านคลองหิน/โครงการ2,005,000/2542/4100102368 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 32.บ้านคลองหิน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.55  ค่าวัสดุ รร.บ้านอาโห/โครงการ2,005,000/2542/4100102371 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 102.บ้านอาโห  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.56  ค่าวัสดุ รร.บ้านบูดน/โครงการ2,005,000/2542/4100102372 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 54.บ้านบูดน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.57  ค่าวัสดุ รร.บ้านควนโนรี/โครงการ2,005,000/2542/4100102376 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 1.บ้านควนโนรี  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.58  ค่าวัสดุ รร.บ้านด่าน/โครงการ2,005,000/2542/4100102377 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 59.บ้านด่าน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.59  ค่าวัสดุ รร.บ้านปานัน/โครงการ2,005,000/2542/4100102379 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 56.บ้านปานัน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.60  ค่าวัสดุ รร.บ้านสายชลสาขา/โครงการ2,005,000/2542/4100102380 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 74.บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.61  ค่าวัสดุ รร.บ้านยางแดง/โครงการ2,005,000/2542/4100102381 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 27.บ้านยางแดง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.62  ค่าวัสดุ รร.บ้านคลองทราย/โครงการ2,005,000/2542/4100102509 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 115.บ้านคลองทราย  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.63  ค่าวัสดุ รร.บ้านเกาะจัน/โครงการ2,005,000/2542/4100102512 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 46.บ้านเกาะจัน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.64  ค่าวัสดุ รร.บ้านบราโอ/โครงการ2,005,000/2542/4100102514 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 83.บ้านบราโอ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.65  ค่าวัสดุ รร.วัดบุพนิมิต/โครงการ2,005,000/2542/4100102515 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 112.วัดบุพนิมิต  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.66  ค่าวัสดุ รร.บ้านบราโอสาขา/โครงการ2,005,000/2542/4100102518 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 81.บ้านบราโอ (สาขากูนิง)  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.67  ค่าวัสดุ รร.บ้านนาเกตุ/โครงการ2,005,000/2542/4100102521 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 19.บ้านนาเกตุ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.68  ค่าวัสดุ รร.บ้านประจัน/โครงการ2,005,000/2542/4100102523 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 85.บ้านประจัน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.69  ค่าวัสดุ รร.บ้านตรัง/โครงการ2,005,000/2542/4100102526 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 48.บ้านตรัง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.70  ค่าวัสดุ รร.บ้านราวอ/โครงการ2,005,000/2542/4100102528 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 44.บ้านราวอ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.71  ค่าวัสดุ รร.บ้านระแว้ง/โครงการ2,005,000/2542/4100102532 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 95.บ้านระแว้ง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.72  ค่าวัสดุ รร.บ้านท่าคลอง/โครงการ2,005,000/2542/4100102533 (ง 241/25242 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 7.บ้านท่าคลอง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.73  ค่าวัสดุ รร.บ้านต้นโตนด/โครงการ2,005,000/2542/4100102535 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 105.บ้านต้นโตนด  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.74  ค่าวัสดุ รร.วัดภมรคติวัน/โครงการ2,005,000/2542/4100102537 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 4.วัดภมรคติวัน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.75  ค่าวัสดุ รร.บ้านนาประดู่/โครงการ2,005,000/2542/4100102539 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 25.บ้านนาประดู่  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.76  ค่าวัสดุ รร.บ้านคูระ/โครงการ2,005,000/2542/4100102547 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 110.บ้านคูระ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.77  ค่าวัสดุ รร.บ้านแขนท้าว/โครงการ2,005,000/2542/4100102549 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 45.บ้านแขนท้าว  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.78  ค่าวัสดุ รร.วัดป่าสวย/โครงการ2,005,000/2542/4100102550 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 114.วัดป่าสวย  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.79  ค่าวัสดุ รร.บ้านควนลาแม/โครงการ2,005,000/2542/4100102553 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 21.บ้านควนลาแม  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.80  ค่าวัสดุ รร.บ้านบาโงฆาดิง/โครงการ2,005,000/2542/4100102555 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 22.บ้านบาโงฆาดิง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.81  ค่าวัสดุ รร.บ้านควนแตน/โครงการ2,005,000/2542/4100102560 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 15.บ้านควนแตน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.82  ค่าวัสดุ รร.ชุมชนบ้านเม่ืองยอน/โครงการ2,005,000/2542/4100102563 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 61.ชุมชนบ้านเมืองยอน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.83  ค่าวัสดุ รร.บ้านทุ่งยาว/โครงการ2,005,000/2542/4100102565 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 8.บ้านทุ่งยาว  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.84  ค่าวัสดุ รร.บ้านสายชล/โครงการ2,005,000/2542/4100102567 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 72.บ้านสายชล  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.85  ค่าวัสดุ รร.บ้านนาค้อเหนือ/โครงการ2,005,000/2542/4100102574 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 36.บ้านนาค้อเหนือ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.86  ค่าวัสดุ รร.วัดนิคมสถิต/โครงการ2,005,000/2542/4100102575 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 28.วัดนิคมสถิต  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.87  ค่าวัสดุ รร.ชุมชนบ้านพงสตา/โครงการ2,005,000/2542/4100102578 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 91.ชุมชนบ้านพงสตา  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.88  ค่าวัสดุ รร.บ้านละหารยามู/โครงการ2,005,000/4100103838 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 73.บ้านละหารยามู  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.89  ค่าวัสดุ รร.ไทยรัฐวิทยา52/โครงการ2,005,000/2542/4100103840 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 87.ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.90  ค่าวัสดุ รร.บ้านอีบุ๊/โครงการ2,005,000/2542/4100103841 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 100.บ้านอีบุ๊  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.91  ค่าวัสดุ รร.บ้านดูวา/โครงการ2,005,000/2542/4100103844 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 50.บ้านดูวา  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.92  ค่าวัสดุ รร.บ้านชะเมา/โครงการ2,005,000/2542/4100103846 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 23.บ้านชะเมา  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.93  ค่าวัสดุ รร.บ้านกระโด/โครงการ2,005,000/4100103849 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 71.บ้านกระโด  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.94  ค่าวัสดุ รร.ชุมชนวัดอัมพวนาราม/โครงการ2,005,000/4100103852 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 90.ชุมชนวัดอัมพวนาราม  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.95  ค่าวัสดุ รร.บ้านบาละแต/โครงการ2,005,000/2542/4100103854 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 60.บ้านบาละแต  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.96  ค่าวัสดุ รร.บ้านบูโกะ/โครงการ2,005,000/2542/4100103858 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 82.บ้านบูโกะ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.97  ค่าวัสดุ รร.บ้านสามยอด/โครงการ2,005,000/2542/4100103864 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 6.บ้านสามยอด  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.98  ค่าวัสดุ รร.บ้านศาลาสอง/โครงการ2,005,000/2542/4100103868 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 98.บ้านศาลาสอง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.99  ค่าวัสดุ รร.บ้านเกาะตา/โครงการ2,005,000/2542/4100103875 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 18.บ้านเกาะตา  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.100  ค่าวัสดุ รร.บ้านบาโง/โครงการ2,005,000/2542/4100103878 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 55.บ้านบาโง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.101  ค่าวัสดุ รร.บ้านกาแลสะนอ/โครงการ2,005,000/4100103880 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 79.บ้านกาแลสะนอ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.102  ค่าวัสดุ รร.บ้านบาตะกูโบ/โครงการ2,005,000/4100103884 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 69.บ้านบาตะกูโบ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.103  ค่าวัสดุ รร.ชุมชนบ้านบือแนปีแน/โครงการ2,005,000/2542/4100103888 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 84.ชุมชนบ้านบือแนปีแน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.104  ค่าวัสดุ รร.บ้านบินยา/โครงการ2,005,000/2542/4100103891 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 78.บ้านบินยา  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.105  ค่าวัสดุ รร.บ้านล้อแตก/โครงการ2,005,000/4100103899 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 30.บ้านล้อแตก  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.106  ค่าวัสดุ รร.บ้านควนลังงา/โครงการ2,005,000/2542/4100103901 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 11.บ้านควนลังงา  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.107  ค่าวัสดุ รร.บ้านกูบังบาเดาะ/โครงการ2,005ล000/2542/4100103905 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 66.บ้านกูบังบาเดาะ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.108  ค่าวัสดุ รร.บ้านเจาะบาแน/โครงการ2,005,000/2542/4100103909 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 63.บ้านเจาะบาแน  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.109  ค่าวัสดุ รร.ตลาดนัดบาซาเอ/โครงการ2,005,000/4100103914 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 86.ตลาดนัดบาซาเอ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.110  ค่าวัสดุ รร.บ้านบากง/โครงการ2,005,000/2542/4100103920 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 101.บ้านบากง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.111  ค่าวัสดุ รร.บ้านอินทนิล/โครงการ2ล005,000/2542/4100103925 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 76.บ้านอินทนิล  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.112  ค่าวัสดุ รร.ชุมชนบ้านสะนอ/โครงการ2,005,000/2542/4100103927 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 103.ชุมชนบ้านสะนอ  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.113  ค่าวัสดุ รร.บ้านกูวิง/โครงการ2,005,000/2542/4100103932 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 67.บ้านกูวิง  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.114  ค่าวัสดุ รร.บ้านมายอสถิตย์ภูผา/โครงการ2,005,000/2542/4100103942 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 57.มายอ (สถิตย์ภูผา)  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.115  ค่าวัสดุ รร.วัดอรัญวาสิการาม/โครงการ2,005,000/2542/4100102530 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 17.วัดอรัญวาสิการาม  9,000.00  0.00  9,000.00  0.00  0.00 100.00
15.116  ค่าวัสดุ สพป.ปัตตานี/โครงการ2,005,000/2542/4100099003 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.117  ค่าวัสดุ รร.ชุมชนบ้านพงสตา/โครงการ2,005,000/2542/4100099541 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 91.ชุมชนบ้านพงสตา  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.118  ค่าวัสดุ รร.บ้านบือแนปีแน/โครงการ2,0005,000/2542/4100099550 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 84.ชุมชนบ้านบือแนปีแน  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.119  ค่าวัสดุ รร.บ้านอินทนิล/โครงการ2,005,000/2542/4100099555 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 76.บ้านอินทนิล  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.120  ค่าวัสดุ รร.วัดโคกหญ้าคา/โครงการ2,005,000/2542/4100099560 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 80.วัดโคกหญ้าคา  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.121  ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกโพธิ์/โครงการ2,005,000/2542/4100099565 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 5.บ้านโคกโพธิ์  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.122  ค่าวัสดุ รร.บ้านบูเกะกุง/โครงการ2,005,000/2542/4100099572 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 64.บ้านบูเกะกุง  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.123  ค่าวัสดุ รร.บ้านต้นทุเรียน/โครงการ2,005,000/2542/4100099576 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 92.บ้านต้นทุเรียน  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.124  ค่าวัสดุ รร.บ้านถนน/โครงการ2,005,000/4100099578 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 51.บ้านถนน  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.125  ค่าวัสดุ รร.บ้านป่าบอน/โครงการ2,0005,000/2542/4100099582 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 35.บ้านป่าบอน  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.126  ค่าวัสดุ รร.บ้านคลองหิน/โครงการ2,005,000/2542/4100099590 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 32.บ้านคลองหิน  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.127  ค่าวัสดุ รร.บ้านควนโนรี/โครงการ2,005,000/2542/4100099602 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 1.บ้านควนโนรี  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.128  ค่าวัสดุ รร.บ้านเขาวัง/โครงการ2,0005,000/2542/4100099608 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 49.บ้านเขาวัง  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.129  ค่าวัสดุ รร.บ้านกูบังบาเดาะ/โครงการ2,0005,000/2542/4100099652 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 66.บ้านกูบังบาเดาะ  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.130  ค่าวัสดุ รร.บ้านควนแปลงงู/โครงการ2,005,000/2542/4100099658 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 107.บ้านควนแปลงงู  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.131  ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกขี้เหล็ก/โครงการ2,0005ล000/2542/4100099663 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 75.บ้านโคกขี้เหล็ก  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.132  ค่าวัสดุ รร.บ้านนาประดู่/โครงการ2,005,000/2542/4100099670 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 25.บ้านนาประดู่  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.133  ค่าวัสดุ รร.บ้านคลองช้างโคกโพธิ์/โครงการ2,005,000/2542/4100099677 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 20.บ้านคลองช้าง(โคกโพธิ์)  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.134  ค่าวัสดุ รร.บ้านโผงโผง/โครงการ2,005,000/2542/4100099683 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 33.บ้านโผงโผง  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.135  ค่าวัสดุ รร.บ้านคลองช้างมายอ/โครงการ2,005,00/2542/4100099691 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 47.บ้านคลองช้าง(มายอ)  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.136  ค่าวัสดุ รร.บ้านโคกเหรียง/โครงการ2,005,000/2542/4100099695 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 113.บ้านโคกเหรียง  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.137  ค่าวัสดุ รร.บ้านกรือเซะ/โครงการ2,005,000/2542/4100099703 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 93.บ้านกรือเซะ  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.138  ค่าวัสดุ รร.วัดเกาะหวาย/โครงการ2,005,000/2542/4100099707 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 97.วัดเกาะหวาย  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
15.139  ค่าวัสดุ รร.วัดธนาภิมุข/โครงการ2,005,000/2542/4100099737 (ง 241/2542 ครั้งที่ 1 ลว. 1  ต.ค. 2565) 31.วัดธนาภิมุข  35,200.00  0.00  35,200.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,879,800.00  0.00 1,879,800.00 0.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  25,843,982.83  0.00 25,843,982.83 0.00 0.00 100.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา