รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 20004140008001000000 (20004140008701000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004667945600000) 20004677945600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (6 เดือน ต.ค.66-มี.ค.67)/4851 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  62,158,000.00  0.00  0.00  62,158,000.00  -0.00 100.00
1.4  ค่าตอบแทนพนักงานราชการเลื่อนแล้ว ครั้งที่ 2 (เม.ย.67)/1016  (ง 241/1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,468,500.00  0.00  0.00  10,468,500.00  0.00 100.00
1.7  เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ต.ค.66-มี.ค.67/1016 (ง 241/1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,363,500.00  0.00  0.00  2,363,500.00  0.00 100.00
1.10  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (3 เดือน พ.ค.66-ก.ค.67)/1775 (ง 241/1775 ครั้งที่ 3 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  31,406,000.00  0.00  0.00  17,172,156.59  14,233,843.41 54.68
- รวม  106,396,000.00  0.00 0.00 92,162,156.59 14,233,843.41 86.62 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  106,396,000.00  0.00 0.00 92,162,156.59 14,233,843.41 86.62  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา