รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008001000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004667945600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการครั้งที่ 1 ตค.65-กพ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  49,990,000.00  0.00  0.00  49,982,502.26  7,497.74 99.99
1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการครั้งที่ 2 มีค-พค.66/700  (ง 241/700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  32,876,000.00  0.00  0.00  31,347,547.43  1,528,452.57 95.35
1.5   เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 เดือน (ตค.65 - กพ.66)/700 (ง 241/700 ครั้งที่ 678 ลว. 22  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,964,000.00  0.00  0.00  593,667.42  1,370,332.58 30.23
1.7  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน มิย-สค.66/2030 (ง 241/2030 ครั้งที่ 549 ลว. 23  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  31,075,000.00  0.00  0.00  30,996,520.00  78,480.00 99.75
1.9  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ กย.66/3360 (ง 241/3360 ครั้งที่ 757 ลว. 15  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,360,000.00  0.00  0.00  9,850,260.00  509,740.00 95.08
- รวม  126,265,000.00  0.00 0.00 122,770,497.11 3,494,502.89 97.23 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  126,265,000.00  0.00 0.00 122,770,497.11 3,494,502.89 97.23  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา