รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008001000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004667945600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการครั้งที่ 1 ตค.65-กพ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  49,990,000.00  0.00  0.00  49,982,502.26  7,497.74 99.99
1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการครั้งที่ 2 มีค-พค.66/700  (ง 241/700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  32,876,000.00  0.00  0.00  21,005,927.43  11,870,072.57 63.89
1.5   เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 เดือน (ตค.65 - กพ.66)/700 (ง 241/700 ครั้งที่ 678 ลว. 22  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,964,000.00  0.00  0.00  593,667.42  1,370,332.58 30.23
- รวม  84,830,000.00  0.00 0.00 71,582,097.11 13,247,902.89 84.38 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  84,830,000.00  0.00 0.00 71,582,097.11 13,247,902.89 84.38  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา