รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002702000000)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 20004660516400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/4850 (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,000,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000,000.00 0.00
- รวม  2,000,000.00  0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008702000000)
  2. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20004667945600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (6 เดือน ต.ค.66-มี.ค.67)/4851 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,751,000.00  0.00  0.00  0.00  1,751,000.00 0.00
2.4  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (12 เดือน ม.ค.-ธ.ค.67)/4851 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  249,000.00  0.00  0.00  0.00  249,000.00 0.00
2.7  ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (6 เดือน ต.ค.66-มี.ค.67)/4851 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  5,835,000.00  0.00  0.00  0.00  5,835,000.00 0.00
- รวม  7,835,000.00  0.00 0.00 0.00 7,835,000.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  9,835,000.00  0.00 0.00 0.00 9,835,000.00 0.00  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา