รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008002000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2000466794560000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนปกส.พนักงานราชการ ตค.65-กพ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,459,000.00  0.00  0.00  1,080,295.00  378,705.00 74.04
1.3  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน มค-ธค.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  240,000.00  0.00  0.00  183,036.00  56,964.00 76.27
1.4  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ2500 ตค.65-กพ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  4,862,500.00  0.00  0.00  4,733,548.39  128,951.61 97.35
1.5  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พนง.ราชการ ตค-ธค.65/5002 (ง 241/5002 ครั้งที่ 39 ลว. 2  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,143,000.00  0.00  0.00  1,142,645.16  354.84 99.97
1.7  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ตค.65-กพ.66/5197 (ง 241/5197 ครั้งที่ 67 ลว. 14  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,062,000.00  0.00  0.00  1,005,893.55  56,106.45 94.72
1.9  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พนง.ราชการ มค-มีค.66/632 (ง 241/632 ครั้งที่ 319 ลว. 17  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,126,040.00  0.00  0.00  1,126,040.00  0.00 100.00
1.11  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 มีค-พค.66/709 (ง 241/709 ครั้งที่ 334 ลว. 23  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  589,500.00  0.00  0.00  165,049.25  424,450.75 28.00
1.13  เงินสมทบกองทุนปกส.พนักงานราชการ มีค.66-พค.66/700 (ง 241/700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  873,000.00  0.00  0.00  575,446.00  297,554.00 65.92
1.15  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ2500 มีค-พค.66/700 (ง 241/700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,917,500.00  0.00  0.00  1,920,000.00  997,500.00 65.81
- รวม  14,272,540.00  0.00 0.00 11,931,953.35 2,340,586.65 83.60 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานฯครั้งที่1 (ง 241/4881 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,000,000.00  0.00  272,540.00  2,385,698.15  341,761.85 88.61
2.3  ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565/126(ประถม) (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,008,000.00  0.00  0.00  983,000.00  25,000.00 97.52
2.5  คชจ.ดำเนินโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565/365 (ง 241/365 ครั้งที่ 264 ลว. 2  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  7,780.00  0.00  0.00  5,815.00  1,965.00 74.74
2.7  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)/1227 (ง 241/1227 ครั้งที่ 425 ลว. 27  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  328,000.00  0.00  0.00  274,600.00  53,400.00 83.72
- รวม  4,343,780.00  0.00 272,540.00 3,649,113.15 422,126.85 90.28 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516436263 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  คชจ.ในการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565/5004 (ง 241/5004 ครั้งที่ 41 ลว. 3  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  31,500.00  0.00  0.00  27,883.00  3,617.00 88.52
- รวม  31,500.00  0.00 0.00 27,883.00 3,617.00 88.52 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ20004660516406317 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ไปราชการเข้าร่วมประชุมฯLearning Loss 23-25 พย.65/ตอฮีเราะห์/5012 (ง 241/5012 ครั้งที่ 44 ลว. 4  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 94.อนุบาลยะรัง  2,040.00  0.00  0.00  1,906.00  134.00 93.43
- รวม  2,040.00  0.00 0.00 1,906.00 134.00 93.43 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติกิจกรรมรองพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต20004660516452034 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา/5054 (ง 241/5054 ครั้งที่ 54 ลว. 8  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
5.3  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ฯระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ/789 (ง 241/789 ครั้งที่ 345 ลว. 28  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  7,000.00  0.00  0.00  7,000.00  0.00 100.00
5.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี/1387 (ง 241/1387 ครั้งที่ 456 ลว. 5  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] 57.มายอ (สถิตย์ภูผา)  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  17,000.00  0.00 0.00 7,000.00 10,000.00 41.18 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  6. กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ20004660516551999 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  คชจ.ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA SupportTeam)/5635 (ง 241/ ครั้งที่ 93 ลว. 25  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  25,000.00  0.00  0.00  11,010.00  13,990.00 44.04
6.3  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา/253 (ง 241/ ครั้งที่ 231 ลว. 25  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
- รวม  30,900.00  0.00 0.00 16,910.00 13,990.00 54.72 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  7. กิจกรรม : สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องกับบริบท20004665201500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.ดำเนินการรับนักเรียน สังกัดงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566/5505 (ง 241/5505 ครั้งที่ 107 ลว. 6  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
7.3  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทั่วประเทศ ระหว่างวันที่25-27 ธค.65 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ/5603 (ง 241/5603 ครั้งที่ 125 ลว. 14  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  11,000.00  0.00  0.00  11,000.00  0.00 100.00
- รวม  21,000.00  0.00 0.00 11,000.00 10,000.00 52.38 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  8. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม20004666240800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ.ในการเดินทางไปราชการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพสน./5750 (ง 241/5750 ครั้งที่ 148 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  3,980.00  0.00  0.00  3,980.00  0.00 100.00
8.3  คชจ.เดินทางไปราชการประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการคลัง23-24มค.66/30-31มค.66/125 (ง 241/125 ครั้งที่ 185 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
8.5  คชจ.เพื่อดำเนินการขยายผล จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้/686 (ง 241/686 ครั้งที่ 323 ลว. 22  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
8.7  คชจ.ในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/1230 (ง 241/1230 ครั้งที่ 421 ลว. 27  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
- รวม  49,980.00  0.00 0.00 9,980.00 40,000.00 19.97 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565/126 (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  88,000.00  0.00  0.00  88,000.00  0.00 100.00
- รวม  88,000.00  0.00 0.00 88,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ20004660516405272 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.เพื่อชำระกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566)/167 (ง 241/167 ครั้งที่ 201 ลว. 17  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  33,840.00  0.00  0.00  0.00  33,840.00 0.00
10.3  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/195 (ง 241/195 ครั้งที่ 207 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,407,600.00  0.00  0.00  1,272,889.49  134,710.51 90.43
10.5  คชจ.บริหารสำนักงานครั้งที่2/824 (ง 241/824 ครั้งที่ 352 ลว. 1  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000,000.00 0.00
- รวม  2,441,440.00  0.00 0.00 1,272,889.49 1,168,550.51 52.14 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  11. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516552018 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/567 (ง 241/567 ครั้งที่ 304 ลว. 13  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  11,800.00  0.00  0.00  11,800.00  0.00 100.00
- รวม  11,800.00  0.00 0.00 11,800.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (20004350007002000000)
  12. กิจกรรม : การส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ20004660008200000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ฯ16-19ธค.65จ.เชียงใหม่/5085 (ง 241/5085 ครั้งที่ 57 ลว. 9  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
- รวม  6,000.00  0.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004350001002000000)
  13. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย20004660008000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการฯสำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยการเครือข่าย/1282 (ง 241/1282 ครั้งที่ 438 ลว. 29  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  4,800.00  0.00  0.00  0.00  4,800.00 0.00
- รวม  4,800.00  0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21 (20004310045002000000)
  14. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ20004660010400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ.โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สูฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)/150 (ง 241/150 ครั้งที่ 195 ลว. 16  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21 (20004310045002000000)
  15. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์HCECเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่21/20004660010300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯHCEC(จุดที่ 3 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดสงขลา)/512 (ง 241/512 ครั้งที่ 296 ลว. 10  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (20004130039002000000)
  16. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้20004668618600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  คชจ.ในการดำเนินการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 13/5656 (ง 241/5656 ครั้งที่ 129 ลว. 16  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 108.บ้านม่วงเตี้ย  300,000.00  0.00  0.00  300,000.00  0.00 100.00
16.3  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมพิจารณาการดำเนินคดีแพ่งโครงการ Safe Zone School(CCTV) ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท แขวงบางอ้อ (ง 241/57 ครั้งที่ 175 ลว. 9  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  24,000.00  0.00  0.00  24,000.00  0.00 100.00
- รวม  324,000.00  0.00 0.00 324,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (20004130039002000000)
  17. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้20004660003000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  คชจ.เดินทางไปราชการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจชต. 65 วันที่ 4-6มค.66/5652 (ง 241/5652 ครั้งที่ 134 ลว. 16  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,000.00  0.00  0.00  1,800.00  1,200.00 60.00
17.3  คชจ.ในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี 2566/712 (ง 241/712 ครั้งที่ 337 ลว. 23  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  28,000.00  0.00  5,000.00  5,000.00  18,000.00 35.71
- รวม  31,000.00  0.00 5,000.00 6,800.00 19,200.00 38.06 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  18. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต20004660002600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  คชจ.ในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต/502 (ง 241/502 ครั้งที่ 290 ลว. 10  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  9,450.00  550.00 94.50
18.3  คชจ.ในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/1226 (ง 241/1226 ครั้งที่ 424 ลว. 27  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
- รวม  70,000.00  0.00 0.00 9,450.00 60,550.00 13.50 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  19. กิจกรรม : การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน20004660006000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯita/8-13มีค.66/1231 (ง 241/1231 ครั้งที่ 423 ลว. 27  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มอำนวยการ  11,600.00  0.00  0.00  7,140.00  4,460.00 61.55
- รวม  11,600.00  0.00 0.00 7,140.00 4,460.00 61.55 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  20. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ20004660006800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/1378 (ง 241/1378 ครั้งที่ 455 ลว. 5  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ (20004040118002000000)
  21. กิจกรรม : ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้20004660010900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้/1478 (ง 241/1478 ครั้งที่ 470 ลว. 12  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  1,425,000.00  0.00  0.00  0.00  1,425,000.00 0.00
- รวม  1,425,000.00  0.00 0.00 0.00 1,425,000.00 0.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  23,272,980.00  0.00 277,540.00 17,381,824.99 5,613,615.01 75.88  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา