รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008002000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004667945600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนปกส.พนักงานราชการ ตค.65-กพ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,459,000.00  0.00  0.00  1,080,295.00  378,705.00 74.04
1.3  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน มค-ธค.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  240,000.00  0.00  0.00  183,036.00  56,964.00 76.27
1.4  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ2500 ตค.65-กพ.66 (ง 241/4811 ครั้งที่ 7 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  4,862,500.00  0.00  0.00  4,733,548.39  128,951.61 97.35
1.5  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พนง.ราชการ ตค-ธค.65/5002 (ง 241/5002 ครั้งที่ 39 ลว. 2  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,143,000.00  0.00  0.00  1,142,645.16  354.84 99.97
1.7  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ตค.65-กพ.66/5197 (ง 241/5197 ครั้งที่ 67 ลว. 14  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,062,000.00  0.00  0.00  1,005,893.55  56,106.45 94.72
1.9  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พนง.ราชการ มค-มีค.66/632 (ง 241/632 ครั้งที่ 319 ลว. 17  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,126,040.00  0.00  0.00  1,134,774.19  -8,734.19 100.78
1.11  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 มีค-พค.66/709 (ง 241/709 ครั้งที่ 334 ลว. 23  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  589,500.00  0.00  0.00  510,449.25  79,050.75 86.59
1.13  เงินสมทบกองทุนปกส.พนักงานราชการ มีค.66-พค.66/700 (ง 241/700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  873,000.00  0.00  0.00  866,499.00  6,501.00 99.26
1.15  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ2500 มีค-พค.66/700 (ง 241/700 ครั้งที่ 332 ลว. 22  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,917,500.00  0.00  0.00  2,890,000.00  27,500.00 99.06
1.17  เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน เมย-มิย.66/1819 (ง 241/1819 ครั้งที่ 504 ลว. 3  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,152,000.00  0.00  0.00  1,159,966.67  -7,966.67 100.69
1.19  เงินสมทบปกส.พนักงานราชการ มิถุนายน-สิงหาคม 2566/2030 (ง 241/2030 ครั้งที่ 549 ลว. 23  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  875,000.00  0.00  0.00  1,147,682.00  -272,682.00 131.16
1.21  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ มิถุนายน-สิงหาคม 2566/2030 (ง 241/2030 ครั้งที่ 549 ลว. 23  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,917,500.00  0.00  0.00  2,907,416.67  10,083.33 99.65
1.23  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 มิย.66-สค.66/2424 (ง 241/2424 ครั้งที่ 595 ลว. 16  มิ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  589,500.00  0.00  0.00  363,293.55  226,206.45 61.63
1.25  คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พนง.ราชการ กค-กย.66/2952 (ง 241/2952 ครั้งที่ 691 ลว. 18  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,164,000.00  0.00  0.00  1,143,580.65  20,419.35 98.25
1.27  เงินสมทบกองทุนปกส.พนักงานราชการ กย.66/3360 (ง 241/3360 ครั้งที่ 757 ลว. 15  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  292,000.00  0.00  0.00  0.00  292,000.00 0.00
1.29  ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ2500 กย.66/3360 (ง 241/ ครั้งที่ 757 ลว. 15  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  972,500.00  0.00  0.00  922,500.00  50,000.00 94.86
1.31  ค่าเช่าบ้าน ครั่้งที่4 กย.66/3727 (ง 241/3727 ครั้งที่ 829 ลว. 30  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  196,500.00  0.00  0.00  0.00  196,500.00 0.00
- รวม  22,431,540.00  0.00 0.00 21,191,580.08 1,239,959.92 94.47 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานฯครั้งที่1 (ง 241/4881 ครั้งที่ 16 ลว. 27  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,000,000.00  0.00  284,475.00  2,715,525.00  0.00 100.00
2.3  ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565/126(ประถม) (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,008,000.00  0.00  0.00  999,110.00  8,890.00 99.12
2.5  คชจ.ดำเนินโครงการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565/365 (ง 241/365 ครั้งที่ 264 ลว. 2  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  7,780.00  0.00  0.00  7,180.00  600.00 92.29
2.7  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)/1227 (ง 241/1227 ครั้งที่ 425 ลว. 27  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  328,000.00  0.00  0.00  283,600.00  44,400.00 86.46
2.10  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด เนื่งจากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รร.บ้านควนประ/2312 (ง 241/2312 ครั้งที่ 575 ลว. 9  มิ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] 26.บ้านควนประ  201,600.00  0.00  201,600.00  0.00  0.00 100.00
2.12  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด เนื่งจากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รร.บ้านสายชล(สาขา)/2312 (ง 241/2312 ครั้งที่ 575 ลว. 9  มิ.ย. 2566) 74.บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)  117,300.00  0.00  117,300.00  0.00  0.00 100.00
2.13  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด เนื่งจากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รร.บ้านละหารยามู/2312 (ง 241/2312 ครั้งที่ 575 ลว. 9  มิ.ย. 2566) 73.บ้านละหารยามู  192,300.00  0.00  192,300.00  0.00  0.00 100.00
2.14  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด เนื่งจากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รร.บ้านบาละแต/2312 (ง 241/2312 ครั้งที่ 575 ลว. 9  มิ.ย. 2566) 60.บ้านบาละแต  204,200.00  0.00  204,200.00  0.00  0.00 100.00
2.15  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด เนื่งจากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รร.บ้านตันหยง/2312 (ง 241/2312 ครั้งที่ 575 ลว. 9  มิ.ย. 2566) 111.บ้านตันหยง  123,700.00  123,700.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.16  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด เนื่งจากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รร.มายอ(สถิตภูผา)/2312 (ง 241/2312 ครั้งที่ 575 ลว. 9  มิ.ย. 2566) 57.มายอ (สถิตย์ภูผา)  115,900.00  0.00  115,900.00  0.00  0.00 100.00
2.17  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด เนื่งจากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รร.บ้านโคกต้นสะตอ/2312 (ง 241/2312 ครั้งที่ 575 ลว. 9  มิ.ย. 2566) 9.บ้านโคกต้นสะตอ  267,400.00  0.00  267,400.00  0.00  0.00 100.00
2.18  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด เนื่งจากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รร.บ้านบาโงฆาดิง/2312 (ง 241/2312 ครั้งที่ 575 ลว. 9  มิ.ย. 2566) 22.บ้านบาโงฆาดิง  121,400.00  0.00  121,400.00  0.00  0.00 100.00
2.19  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด เนื่งจากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รร.บ้านตรัง/2312 (ง 241/2312 ครั้งที่ 575 ลว. 9  มิ.ย. 2566) 48.บ้านตรัง  101,400.00  0.00  101,400.00  0.00  0.00 100.00
2.20  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานครั้งที่3/2531 (ง 241/2531 ครั้งที่ 619 ลว. 26  มิ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,000,000.00  18,770.00  52,986.77  927,125.78  1,117.45 99.89
2.22  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึการายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง/2783 (ง 241/2783 ครั้งที่ 661 ลว. 11  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,312,000.00  0.00  0.00  1,300,500.00  11,500.00 99.12
2.24  ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานฯครั้งที่4/3485 (ง 241/3485 ครั้งที่ 780 ลว. 18  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  100,000.00  0.00  54,105.45  45,894.55  0.00 100.00
- รวม  8,200,980.00  142,470.00 1,713,067.22 6,278,935.33 66,507.45 99.19 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516436263 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  คชจ.ในการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา2565/5004 (ง 241/5004 ครั้งที่ 41 ลว. 3  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  31,500.00  0.00  0.00  30,735.00  765.00 97.57
- รวม  31,500.00  0.00 0.00 30,735.00 765.00 97.57 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ20004660516406317 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.ไปราชการเข้าร่วมประชุมฯLearning Loss 23-25 พย.65/ตอฮีเราะห์/5012 (ง 241/5012 ครั้งที่ 44 ลว. 4  ต.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 94.อนุบาลยะรัง  2,040.00  0.00  0.00  1,906.00  134.00 93.43
- รวม  2,040.00  0.00 0.00 1,906.00 134.00 93.43 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติกิจกรรมรองพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต20004660516452034 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ในการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา/5054 (ง 241/5054 ครั้งที่ 54 ลว. 8  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,000.00  0.00  0.00  4,150.00  850.00 83.00
5.3  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการวิเคราะห์ฯระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพฯ/789 (ง 241/789 ครั้งที่ 345 ลว. 28  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  7,000.00  0.00  0.00  7,000.00  0.00 100.00
5.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3-4 รุ่นที่4 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี/1387 (ง 241/1387 ครั้งที่ 456 ลว. 5  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] 57.มายอ (สถิตย์ภูผา)  5,000.00  0.00  0.00  3,880.00  1,120.00 77.60
5.7  คชจ.จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ จำนวน 3 เรื่อง/2953 (ง 241/2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  56,935.00  0.00  0.00  0.00  56,935.00 0.00
5.9  คชจ.ในการเดินทางไปราชการวิเคราะห์ความครอบคลุมของตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางฯ24-27กค.66/บียอนด์ สวีท/3289 (ง 241/3289 ครั้งที่ 743 ลว. 11  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  7,500.00  0.00  0.00  4,562.00  2,938.00 60.83
5.11  คชจ.ในการไปราชการสรุปผลการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ15-19สค.66รอยัลริเวอร์ กทม./3203 (ง 241/3203 ครั้งที่ 736 ลว. 7  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  8,000.00  0.00  0.00  7,525.00  475.00 94.06
- รวม  89,435.00  0.00 0.00 27,117.00 62,318.00 30.32 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  6. กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ20004660516551999 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  คชจ.ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA SupportTeam)/5635 (ง 241/ ครั้งที่ 93 ลว. 25  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  25,000.00  0.00  0.00  11,010.00  13,990.00 44.04
6.3  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา/253 (ง 241/ ครั้งที่ 231 ลว. 25  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00  0.00 100.00
6.5  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่13-16 ก.ย.66 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก/3670  (ง 241/3670 ครั้งที่ 822 ลว. 28  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
- รวม  36,900.00  0.00 0.00 16,910.00 19,990.00 45.83 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  7. กิจกรรม : สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องกับบริบท20004665201500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  คชจ.ดำเนินการรับนักเรียน สังกัดงานคณะกรรมการการศึกาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566/5505 (ง 241/5505 ครั้งที่ 107 ลว. 6  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
7.3  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทั่วประเทศ ระหว่างวันที่25-27 ธค.65 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ/5603 (ง 241/5603 ครั้งที่ 125 ลว. 14  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  11,000.00  0.00  0.00  11,000.00  0.00 100.00
7.5  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี ระหว่างวันที่24-26 เมย.66 ณ โรงรแมเบลล่า บี จังหวัดนนทบุรี /1886 (ง 241/1886 ครั้งที่ 513 ลว. 11  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
7.7  คชจ.จัดทำผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 1/2502านุกรมไทย (ง 241/2502 ครั้งที่ 603 ลว. 23  มิ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
7.9  คชจ.การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถื่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค/2821 (ง 241/2821 ครั้งที่ 667 ลว. 13  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  17,000.00  0.00  17,000.00  0.00  0.00 100.00
7.11  คชจ.โครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรเอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการ2953 (ง 241/2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  6,000.00  0.00  0.00  0.00  6,000.00 0.00
7.13  คชจ.เดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ9-12สค.66/3596 (ง 241/3596 ครั้งที่ 811 ลว. 24  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 87.ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  1,000.00  0.00  0.00  912.00  88.00 91.20
7.15  ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 - 20 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี/4042 (ง 241/4042 ครั้งที่ 857 ลว. 13  ก.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มอำนวยการ  17,200.00  0.00  0.00  0.00  17,200.00 0.00
- รวม  70,200.00  0.00 17,000.00 29,912.00 23,288.00 66.83 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  8. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม20004666240800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  คชจ.ในการเดินทางไปราชการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพสน./5750 (ง 241/5750 ครั้งที่ 148 ลว. 20  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  3,980.00  0.00  0.00  3,980.00  0.00 100.00
8.3  คชจ.เดินทางไปราชการประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารการคลัง23-24มค.66/30-31มค.66/125 (ง 241/125 ครั้งที่ 185 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
8.5  คชจ.เพื่อดำเนินการขยายผล จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้/686 (ง 241/686 ครั้งที่ 323 ลว. 22  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  9,900.00  100.00 99.00
8.7  คชจ.ในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/1230 (ง 241/1230 ครั้งที่ 421 ลว. 27  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
8.9  ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา รร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148/2513 (ง 241/2513 ครั้งที่ 608 ลว. 23  มิ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  9,000.00  0.00  0.00  0.00  9,000.00 0.00
8.11  คชจ.ในการสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ/2953 (ง 241/2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
8.13  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 15-17 ก.ย.66ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่/3769 (ง 241/3769 ครั้งที่ 831 ลว. 1  ก.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  6,400.00  0.00  0.00  0.00  6,400.00 0.00
- รวม  70,380.00  0.00 0.00 24,880.00 45,500.00 35.35 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565/126 (ง 241/126 ครั้งที่ 193 ลว. 12  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  88,000.00  0.00  0.00  88,000.00  0.00 100.00
- รวม  88,000.00  0.00 0.00 88,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ20004660516405272 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.เพื่อชำระกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566)/167 (ง 241/167 ครั้งที่ 201 ลว. 17  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  33,840.00  0.00  0.00  0.00  33,840.00 0.00
10.3  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/195 (ง 241/195 ครั้งที่ 207 ลว. 19  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,407,600.00  0.00  0.00  1,360,826.64  46,773.36 96.68
10.5  คชจ.บริหารสำนักงานครั้งที่2/บง.824 (ง 241/824 ครั้งที่ 352 ลว. 1  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  187,286.25  812,713.75  0.00 100.00
10.7  าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/3เดือน/เมย-มิย.66/2591 (ง 241/2591 ครั้งที่ 625 ลว. 30  มิ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  703,800.00  0.00  0.00  660,453.99  43,346.01 93.84
10.9  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/3เดือน/กค-กย.66/3787 (ง 241/3787 ครั้งที่ 838 ลว. 4  ก.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  703,800.00  0.00  0.00  0.00  703,800.00 0.00
- รวม  3,849,040.00  0.00 187,286.25 2,833,994.38 827,759.37 78.49 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  11. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ20004660516552018 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/567 (ง 241/567 ครั้งที่ 304 ลว. 13  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  11,800.00  0.00  0.00  11,800.00  0.00 100.00
11.3  คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566/3002 (ง 241/3002 ครั้งที่ 702 ลว. 21  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มบริหารบุคคล  438,300.00  0.00  0.00  438,300.00  0.00 100.00
11.5  คชจ.ไปราชการพัฒนาผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพร ระดับประเทศปี 2566ฯ11-15 สค.66/รร.บ้านโคกโพธิ์/3311 (ง 241/3311 ครั้งที่ 752 ลว. 15  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] 5.บ้านโคกโพธิ์  7,000.00  0.00  0.00  6,965.00  35.00 99.50
11.7  คชจ.ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.1. คลิปภาพยนต์สั้น ครอบครัวคุณธรรม=1500/2. การนิเทศ กำกับ ติดตาม=2000 (ง 241/3627 ครั้งที่ 812 ลว. 25  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  3,500.00  0.00  0.00  0.00  3,500.00 0.00
- รวม  460,600.00  0.00 0.00 457,065.00 3,535.00 99.23 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  12. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติกิจกรรมรองเทคโนโลียีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004660516400063 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษารุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 พ.ค.66 ณ โรงแรมแอวาน่า แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น 2566 สำนักงานเขตฯ เขตละ 1 คนเซนเตอร์ กรุงเทพฯ/2339  (ง 241/2339 ครั้งที่ 580 ลว. 12  มิ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมทางไกล  8,900.00  0.00  0.00  8,580.00  320.00 96.40
12.3  คชจ.ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Content Center)2716 (ง 241/2716 ครั้งที่ 649 ลว. 7  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  7,000.00  0.00  0.00  5,000.00  2,000.00 71.43
12.5  คชจ.โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา2566 /2716 (ง 241/2716 ครั้งที่ 649 ลว. 7  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
12.7  คชจ.ดำเนินโครงกฃการปรับปรุงพัฒนาเว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/2819 (ง 241/2819 ครั้งที่ 672 ลว. 13  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมทางไกล  5,000.00  0.00  0.00  4,940.00  60.00 98.80
12.9  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) กิจกรรมที่7-9/3000 (ง 241/3000 ครั้งที่ 700 ลว. 21  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  4,400.00  0.00  0.00  4,400.00  0.00 100.00
12.11  คชจ.ไปราชการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4-7กย.66เดอะพาลาสโซ รัชดา กทม./3201 (ง 241/3201 ครั้งที่ 734 ลว. 7  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมทางไกล  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00  0.00 100.00
- รวม  42,800.00  0.00 0.00 30,420.00 12,380.00 71.07 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004350002002000000)
  13. กิจกรรม :ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง20004660516590691  (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  คชจ.รณรงค์ อละติดตามการใช้หนังสือพระราชนิพนธ์/2953 (ง 241/2953 ครั้งที่ 689 ลว. 18  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 10,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตเด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (20004350007002000000)
  14. กิจกรรม : การส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะในสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ20004660008200000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  คชจ.ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ฯ16-19ธค.65จ.เชียงใหม่/5085 (ง 241/5085 ครั้งที่ 57 ลว. 9  พ.ย. 2565) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
14.3  คชจ.ในการดำเนินโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียนฯรร.นิคมสร้างฯ/รร.บ้านโคกเหรียง/3310 (ง 241/3310 ครั้งที่ 748 ลว. 15  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
- รวม  16,000.00  0.00 0.00 16,000.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004350001002000000)
  15. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย20004660008000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการฯสำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยการเครือข่าย/1282 (ง 241/1282 ครั้งที่ 438 ลว. 29  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  4,800.00  0.00  0.00  3,000.00  1,800.00 62.50
- รวม  4,800.00  0.00 0.00 3,000.00 1,800.00 62.50 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21 (20004310045002000000)
  16. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ20004660010400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  คชจ.โครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สูฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)/150 (ง 241/150 ครั้งที่ 195 ลว. 16  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  40,000.00  0.00  0.00  33,350.00  6,650.00 83.38
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 33,350.00 6,650.00 83.38 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21 (20004310045002000000)
  17. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์HCECเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่21/20004660010300000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  เพื่อเป็นค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯHCEC(จุดที่ 3 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ทจังหวัดสงขลา)/512 (ง 241/512 ครั้งที่ 296 ลว. 10  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  600.00  0.00  0.00  0.00  600.00 0.00
- รวม  600.00  0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (20004130039002000000)
  18. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้20004668618600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  คชจ.ในการดำเนินการจัดงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 13/5656 (ง 241/5656 ครั้งที่ 129 ลว. 16  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] 108.บ้านม่วงเตี้ย  300,000.00  0.00  0.00  300,000.00  0.00 100.00
18.3  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมพิจารณาการดำเนินคดีแพ่งโครงการ Safe Zone School(CCTV) ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท แขวงบางอ้อ (ง 241/57 ครั้งที่ 175 ลว. 9  ม.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  24,000.00  0.00  0.00  24,000.00  0.00 100.00
18.5  คชจ.ในการดำเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/2660 (ง 241/2660 ครั้งที่ 637 ลว. 5  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  92,400.00  0.00  0.00  89,000.00  3,400.00 96.32
- รวม  416,400.00  0.00 0.00 413,000.00 3,400.00 99.18 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ (20004130039002000000)
  19. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้20004660003000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  คชจ.เดินทางไปราชการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจชต. 65 วันที่ 4-6มค.66/5652 (ง 241/5652 ครั้งที่ 134 ลว. 16  ธ.ค. 2565) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,000.00  0.00  0.00  1,800.00  1,200.00 60.00
19.3  คชจ.ในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการประจำปี 2566/712 (ง 241/712 ครั้งที่ 337 ลว. 23  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  28,000.00  0.00  5,000.00  18,680.00  4,320.00 84.57
- รวม  31,000.00  0.00 5,000.00 20,480.00 5,520.00 82.19 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  20. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต20004660002600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  คชจ.ในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต/502 (ง 241/502 ครั้งที่ 290 ลว. 10  ก.พ. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  10,000.00  0.00  0.00  9,450.00  550.00 94.50
20.3  คชจ.ในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/1226 (ง 241/1226 ครั้งที่ 424 ลว. 27  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
- รวม  70,000.00  0.00 0.00 69,450.00 550.00 99.21 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  21. กิจกรรม : การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน20004660006000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯita/8-13มีค.66/1231 (ง 241/1231 ครั้งที่ 423 ลว. 27  มี.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มอำนวยการ  11,600.00  0.00  0.00  11,600.00  0.00 100.00
- รวม  11,600.00  0.00 0.00 11,600.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004560037002000000)
  22. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ20004660006800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566/1378 (ง 241/1378 ครั้งที่ 455 ลว. 5  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
22.3  คชจ.สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้30 ส.ค.-1 ก.ย. 66 ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี/3656  (ง 241/3656 ครั้งที่ 819 ลว. 28  ส.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  5,500.00  0.00  0.00  2,120.00  3,380.00 38.55
- รวม  55,500.00  0.00 0.00 52,120.00 3,380.00 93.91 -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ (20004040118002000000)
  23. กิจกรรม : ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้20004660010900000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้/1478 (ง 241/1478 ครั้งที่ 470 ลว. 12  เม.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  1,425,000.00  0.00  686,315.00  737,475.00  1,210.00 99.92
23.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย ของศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 22-25 พค.2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา/2006 (ง 241/2006 ครั้งที่ 543 ลว. 22  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  43,200.00  0.00  0.00  43,200.00  0.00 100.00
23.5  คชจ.ในการดำเนินโครงการทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ 2566/2758 (ง 241/2758 ครั้งที่ 662 ลว. 10  ก.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  10,000.00  0.00  0.00  3,015.00  6,985.00 30.15
- รวม  1,478,200.00  0.00 686,315.00 783,690.00 8,195.00 99.45 -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (20004420047002000000)
  24. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล20004668618400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
24.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ(ใบงานและใบความรู้)ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 วิชา/2048 (ง 241/2048 ครั้งที่ 550 ลว. 24  พ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  20,296.00  0.00  20,296.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  20,296.00  0.00 20,296.00 0.00 0.00 100.00 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  37,527,811.00  142,470.00 2,628,964.47 32,424,144.79 2,332,231.74 93.79  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา