รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการบริหารกิจการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base) (20004660516400034) 20004670516400034 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/4850 (ง 241/4850 ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  2,000,000.00  0.00  367,028.32  1,626,567.81  6,403.87 99.68
1.4  คชจ.ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566/482 (ง 241/482 ครั้งที่ 165 ลว. 2  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มส่งเสริมการสึกษา  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  2,040,000.00  0.00 367,028.32 1,626,567.81 46,403.87 97.73 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ) (20004660516551999) 20004670516551999 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  คชจ.เดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์ครูดีเด่น "รางวัลเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธวาสราชนครินทร์"ประจำปี 2567 พื้นที่ภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 อ.เมือง จ.สงขลา/5176 (ง 241/5176 ครั้งที่ 39 ลว. 8  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] 96.ต้นพิกุล  1,940.00  0.00  0.00  0.00  1,940.00 0.00
2.3  คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี งปม.2567/5588 (ง 241/5588 ครั้งที่ 90 ลว. 14  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  255,350.00  0.00  0.00  251,439.00  3,911.00 98.47
2.6  คชจ.เดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุขสู้การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ/907  (ง 241/907 ครั้งที่ 201 ลว. 29  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] กลุ่มนิเทศฯ  6,300.00  0.00  0.00  6,300.00  0.00 100.00
- รวม  263,590.00  0.00 0.00 257,739.00 5,851.00 97.78 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ) (20004660516406317) 20004670516406317 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็กตามคำสั่งมอบอำนาจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย.66 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ/5407 (ง 241/5407 ครั้งที่ 66 ลว. 28  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] กลุ่มการเงิน  6,200.00  0.00  0.00  6,200.00  0.00 100.00
- รวม  6,200.00  0.00 0.00 6,200.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ) (20004660516405272) 20004670516405272 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และป้องกันทุจริตของหน่วยงาน วันที่ 25-26 ธ.ค.66 จ.ปทุมธานี/5700 (ง 241/5700 ครั้งที่ 103 ลว. 21  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  6,200.00  0.00  0.00  6,200.00  0.00 100.00
4.3  เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี พ.ศ.2567 (ม.ค.-ธ.ค.67)/35 (ง 241/35 ครั้งที่ 117 ลว. 4  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  33,408.00  0.00  0.00  0.00  33,408.00 0.00
4.6  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67)/277 (ง 241/277 ครั้งที่ 142 ลว. 18  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,316,400.00  0.00  0.00  1,182,810.67  133,589.33 89.85
4.9  ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.67)/1923 (ง 241/1923 ครั้งที่ 30 ลว. 20  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  658,200.00  0.00  0.00  0.00  658,200.00 0.00
- รวม  2,014,208.00  0.00 0.00 1,189,010.67 825,197.33 59.03 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  5. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (20004666240800000) 20004676240800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  คชจ.ดำเนินโครงการพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยา วันที่ 22-24 ธ.ค.66 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ (นักจิตวิทยาโรงเรียน)/5666 (ง 241/5666 ครั้งที่ 97 ลว. 19  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  3,500.00  0.00  0.00  0.00  3,500.00 0.00
5.4  คชจ.ดำเนินโครงการพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยา วันที่ 22-24 ธ.ค.66 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ)/5666 (ง 241/5666 ครั้งที่ 97 ลว. 19  ธ.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  7,000.00  0.00  0.00  6,990.00  10.00 99.86
5.7  คชจ.เดินทางเข้าร่วมการประชุมการปฏิบัติการพัมนาครูแนะแนวแกนนำและการ Coaching เป้าหมายชีวิต ตามนโยบายเรียนดีมีสุข ระหว่างวันที่ 21-24 ม.ค.2567ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพฯ/457 (ง 241/457 ครั้งที่ 161 ลว. 1  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] 13.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์  9,500.00  0.00  0.00  4,314.00  5,186.00 45.41
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 11,304.00 8,696.00 56.52 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  6. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (20004665201500000) 20004675201500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  คชจ.จัดกิจกรรมและเข้าร่วมประชุม "43ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ วันที่ 20-23 ธ.ค.66 จ.เชียงราย/47 (ง 241/47 ครั้งที่ 119 ลว. 4  ม.ค. 2567) [ใบเงินงวด] 63.บ้านเจาะบาแน  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
6.3  ดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567/79 (ง 241/79 ครั้งที่ 122 ลว. 8  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  26,000.00  0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติิ (20004660516400000) 20004670516400000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)/1955 (ง 241/195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,240,000.00  0.00  0.00  1,152,400.00  87,600.00 92.94
7.4  ค่าขนย้ายของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ/767 (ง 241/767 ครั้งที่ 187 ลว. 19  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  31,154.00  0.00  0.00  31,154.00  0.00 100.00
7.6  คชจ.ในการบริหารจัดการสำนักงาน,ค่าสาธารณูปโภค,คชจ.ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/817 (ง 241/817 ครั้งที่ 191 ลว. 22  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  125,546.02  290,490.23  583,963.75 41.60
7.8   คชจ.ในการบริหารจัดการสำนักงาน,ค่าสาธารณูปโภค,คชจ.ในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/1766 (ง 241/1766 ครั้งที่ 2 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000,000.00 0.00
- รวม  3,271,154.00  0.00 125,546.02 1,474,044.23 1,671,563.75 48.90 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  8. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (20004660516500000) 20004670516500000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)/195 (ง 241/195 ครั้งที่ 134 ลว. 15  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  128,000.00  0.00  0.00  106,400.00  21,600.00 83.13
- รวม  128,000.00  0.00 0.00 106,400.00 21,600.00 83.13 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา) (20004660516552018) 20004670516552018 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คชจ.ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 (รอบแรก)/859 (ง 241/859 ครั้งที่ 197 ลว. 27  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  14,500.00  0.00  0.00  14,500.00  0.00 100.00
- รวม  14,500.00  0.00 0.00 14,500.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 20004350002002000000 (20004350002702000000)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004660516400063) 20004670516400063 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คชจ.ในการดำเนินการกิจกรรมที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึดษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)/1003 (ง 241/1003 ครั้งที่ 207 ลว. 7  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มพัฒนาบุคลากร  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 20004350001702000000 (20004350001702000000)
  11. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (20004660008000000) 20004350001002000000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  คชจ.ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษา/5680 (ง 241/5680 ครั้งที่ 100 ลว. 20  ธ.ค. 2566) [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมตอนปลาย (20004350003002000000)
  12. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (ส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองในการพัฒนาสู่โรงเรียนในประชาคมอาเซียน) 20004675019432857 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  คชจ.เดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย วันที่ 28 พ.ค. 67 - 2 มิ.ย.67 กรุงเทพฯ/1864 (ง 241/1864 ครั้งที่ 13 ลว. 14  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00  0.00 100.00
- รวม  7,500.00  0.00 0.00 7,500.00 0.00 100.00 -
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 20004140008002000000 (20004140008702000000)
  13. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004667945600000) 20004677945600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (6 เดือน ต.ค.66-มี.ค.67)/4851 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,751,000.00  0.00  0.00  1,920,804.00  -169,804.00 109.70
13.4  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (12 เดือน ม.ค.-ธ.ค.67)/4851 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  249,000.00  0.00  0.00  140,000.00  109,000.00 56.22
13.7  ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (6 เดือน ต.ค.66-มี.ค.67)/4851 (ง 241/4851 ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  5,835,000.00  0.00  0.00  5,835,000.00  0.00 100.00
13.10  ค่าตอบแทนพิเศษ คชจ.ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จชต.สำหรับพนง.ราชการ ครั้งที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.66/5073 (ง 241/5073 ครั้งที่ 21 ลว. 1  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,164,000.00  0.00  0.00  1,164,000.00  0.00 100.00
13.13  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67)/5415 (ง 241/5415 ครั้งที่ 70 ลว. 29  พ.ย. 2566) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,089,500.00  0.00  0.00  1,078,500.00  11,000.00 98.99
13.16  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ม.ค.-มี.ค.67/621 (ง 241/621 ครั้งที่ 176 ลว. 9  ก.พ. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบสำนักงาน  1,036,300.00  0.00  0.00  1,031,243.33  5,056.67 99.51
13.19  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (เม.ย.67)/1016 (ง 241/1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  287,100.00  0.00  0.00  0.00  287,100.00 0.00
13.22  ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (เม.ย.67)/1016 (ง 241/1016 ครั้งที่ 210 ลว. 8  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  957,500.00  0.00  0.00  573,970.42  383,529.58 59.94
13.25  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (3 เดือน เม.ย.67-มิ.ย.67)/1916 (ง 241/1916 ครั้งที่ 28 ลว. 17  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  1,100,250.00  0.00  0.00  0.00  1,100,250.00 0.00
13.28  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (เม.ย.-ก.ค.67)/1767 (ง 241/1767 ครั้งที่ 4 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  993,000.00  0.00  0.00  219,900.00  773,100.00 22.15
13.31   เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (6 เดือน พ.ค.67-ก.ค.67)/1775 (ง 241/1775 ครั้งที่ 3 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  862,000.00  0.00  0.00  292,572.00  569,428.00 33.94
13.34  ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 (พ.ค.67-ก.ค.67)/1775 (ง 241/1775 ครั้งที่ 3 ลว. 3  พ.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,872,500.00  0.00  0.00  972,500.05  1,899,999.95 33.86
- รวม  18,197,150.00  0.00 0.00 13,228,489.80 4,968,660.20 72.70 -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20004130039002000000 (20004130039702000000)
  14. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004668618600000) 20004678618600000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้/131 (ง 241/131 ครั้งที่ 128 ลว. 10  ม.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  120,000.00  0.00  0.00  100,420.00  19,580.00 83.68
14.4  คชจ.บริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567/816 (ง 241/816 ครั้งที่ 190 ลว. 22  ก.พ. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  16,000.00  0.00  0.00  15,610.00  390.00 97.56
- รวม  136,000.00  0.00 0.00 116,030.00 19,970.00 85.32 -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (0656)
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 20004560037002000000 (20004560037702000000)
  15. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (20004660002600000) 20004670011800000 (00000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  คชจ.ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม อบรม กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรายปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น/923 (ง 241/923 ครั้งที่ 203 ลว. 4  มี.ค. 2567) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] กลุ่มนิเทศฯ  20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  0.00 100.00
15.4  คชจ.ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตและขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการที่ 1 เพื่อใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมโครงการสุจริตรายการที่ 2 เพื่อใช้จ่ายดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา/1246 (ง 241/1246 ครั้งที่ 232 ลว. 22  มี.ค. 2567) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  80,000.00  0.00  0.00  7,460.00  72,540.00 9.33
- รวม  100,000.00  0.00 0.00 27,460.00 72,540.00 27.46 -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  26,249,302.00  0.00 492,574.34 18,065,245.51 7,691,482.15 70.70  -
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา