รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย ของศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 22-25 พค.2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา/2006  งบประมาณ 43,200.00 บาท เบิกจ่าย 43,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย/2006/สุมาลี/ศิริมา/P993/3600156640 1,200.00 9  มิ.ย. 2566
2 คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย/2006/34ราย/P999/3600156696 20,400.00 9  มิ.ย. 2566
3 คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย/2006/P1070/3600173990 15,600.00 3  ก.ค. 2566
4 คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย/10ราย/2006/P1142/3600193289 6,000.00 25  ก.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา