รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯita/8-13มีค.66/1231  งบประมาณ 11,600.00 บาท เบิกจ่าย 11,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯ7-11มีค.66/ศักดิ์ชาย/1231/P815/3600116180 7,140.00 4  เม.ย. 2566
2 คชจ.ไปราชการฯ7-11มีค.66/ปวีณี/1231/P814/3600116174 4,460.00 4  เม.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา