รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้30 ส.ค.-1 ก.ย. 66 ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี/3656   งบประมาณ 5,500.00 บาท เบิกจ่าย 5,620.00 บาท คงเหลือ -120.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯณัฐกิตติื ปานถาวรฯ3652/P1428/3600249292 2,120.00 15  ก.ย. 2566
2 คชจ.นำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริตฯรอมล๊ะ ยูโซะ/3636/P1486/3600254988 3,500.00 19  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา