รายการเบิกจ่าย
 กลับ   การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัยรร.บ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)/2729  งบประมาณ 358,900.00 บาท เบิกจ่าย 358,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนฯรร.บ้านสะกำ/4100238458/P1538/3100170487 358,900.00 358,900.00 24  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา