รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนตลาดปรีกี ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี/5190  งบประมาณ 170,800.00 บาท เบิกจ่าย 170,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลานกีฬาอเนกประสงค์รร.ตลาดปรีกีPO/4100137173/P648/3100063930 170,800.00 170,800.00 7  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา