รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนตลาดปรีกี ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี/5190  งบประมาณ 170,800.00 บาท เบิกจ่าย 170,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 PO/4100137173 170,800.00 20  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา