รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดนาประดู่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี/5190  งบประมาณ 250,000.00 บาท เบิกจ่าย 250,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รร.วัดนาประดู่งวด1/PO/4100126147/P363/3100025998 100,000.00 100,000.00 27  ธ.ค. 2565
2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร รร.วัดนาประดู่งวด1/PO/4100126147/P531/3100048167 150,000.00 150,000.00 8  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา