รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดบุพนิมิต ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี/5190  งบประมาณ 82,900.00 บาท เบิกจ่าย 82,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 งวด1/PO/4100126150 41,450.00 6  ธ.ค. 2565
2 งวด2/PO/4100126150 41,450.00 6  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา