รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 โรงเรียนบ้านตุปะ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี/5169  งบประมาณ 70,000.00 บาท เบิกจ่าย 70,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 PO/4100135309 70,000.00 15  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา