รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านคลองทราย ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  งบประมาณ 200,000.00 บาท เบิกจ่าย 200,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรร.บ้านครองทรายงวด1/PO/4100125873/P450/3100036046 75,760.00 75,760.00 18  ม.ค. 2566
2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน รร.บ้านคลองทรายงวด2/PO/4100125873/P601/3100054737 124,240.00 124,240.00 17  ก.พ. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา