รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านควนลาแม ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี/5003  งบประมาณ 535,200.00 บาท เบิกจ่าย 535,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 PO/4100137448 535,200.00 21  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา