รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) โรงเรียนบ้านบูเกะกุง ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี/  งบประมาณ 431,700.00 บาท เบิกจ่าย 431,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 งวด1/PO/4100126034 151,095.00 6  ธ.ค. 2565
2 งวด2/PO/4100126034 280,605.00 6  ธ.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา