รายการเบิกจ่าย
 กลับ   PO/4100106723ค่าซ่อมรถยนต์นข.2113ปัตตานี  งบประมาณ 23,309.95 บาท เบิกจ่าย 23,309.95 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์นข.2113ปน./PA4/3100003657/4100106723 23,309.95 23,309.95 20  ต.ค. 2565

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา