รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ไปราชการอบรมเชิงปฏิบัติการฯสำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่นและวิทยการเครือข่าย/1282  งบประมาณ 4,800.00 บาท เบิกจ่าย 3,000.00 บาท คงเหลือ 1,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คชจ.ไปราชการฯกอมารีย๊ะ/2955/P1281/3600224538 3,000.00 28  ส.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา