รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)/1227  งบประมาณ 328,000.00 บาท เบิกจ่าย 328,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง/ม.ต้น/กพ.66ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา65/1227/P781/3600113400 13,200.00 30  มี.ค. 2566
2 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง/ประถม/กพ.66ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา65/1227/P784/3600113408 38,800.00 30  มี.ค. 2566
3 ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่2/2565/126/กพ.66/P655/3600093559 25,000.00 7  มี.ค. 2566
4 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง/ม.ต้น/มีค.66ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา65/1227/P831/3600119614 12,200.00 11  เม.ย. 2566
5 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง/ประถม/มีค.66ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา65/1227/P832/3600119617 163,000.00 11  เม.ย. 2566
6 าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง/ประถม/มีค.66ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา65/1227/P847/3600121098 9,200.00 12  เม.ย. 2566
7 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง/มีค.66ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา65/1227/P865/3600123435 13,200.00 19  เม.ย. 2566
8 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง/มัธยมต้น/มิย.66/ครั้งที่4/1227/P1052/3600170969 9,000.00 27  มิ.ย. 2566
9 ค่าวัสดุโครงการเสริมสร้างฯเชิดชูฯ/247775/1227/P1508/3100165719/4100288178 10,000.00 10,000.00 20  ก.ย. 2566
10 ค่าถ่ายเอกสารสพป.ปน.2/126=752.69/1227=3370.31/P1513/3100165686 3,370.31 20  ก.ย. 2566
11 คชจ.โครงการตรวจสอบฯ/1227/P1524/3600261735 3,360.00 22  ก.ย. 2566
12 คชจ.กิจกรรมที่5/นาอีม๊ะ/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯกตปน/1227/P1525/3600261743 6,200.00 22  ก.ย. 2566
13 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน TOT สค.66/1227/PA1527/3600261819 2,562.65 22  ก.ย. 2566
14 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน TOT กค.66/1227/P1528/3600261791 2,565.86 22  ก.ย. 2566
15 คจช.โครงการกตปน./P1529/3600261841 16,341.18 22  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา