รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.โครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรเอกชน องค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการ2953  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 คจช.โครงการกตปน./P1529/3600261841 6,000.00 22  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา