รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลามศึการายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง/2783  งบประมาณ 1,312,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,312,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงประถมศึกษา/มิย.66/2783/P1135/3600189365 220,400.00 20  ก.ค. 2566
2 ค่าตอบแทนวิทยาการรายชั่วโมงมัธยมศึกษา/มิย.66/2783/P1136/3600189375 24,000.00 20  ก.ค. 2566
3 ค่าตอบแทนวิทยาการรายชั่วโมงมัธยมศึกษา/พค.66/2783/P1137/3600189472 13,000.00 20  ก.ค. 2566
4 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงประถมศึกษา/มิย.66/2783/P1150/3600195367 14,400.00 26  ก.ค. 2566
5 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงประถมศึกษา/พค.66/2783/P1134/3600189281 126,600.00 20  ก.ค. 2566
6 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงระดับมัธยมต้น/กค.66/2783/P1198/3600203483 21,600.00 9  ส.ค. 2566
7 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงระดับประถม /กค.66/2783/P1199/360023494 166,000.00 9  ส.ค. 2566
8 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงประถมศึกษา/กค.66/2783/P1227/3600215129 60,400.00 21  ส.ค. 2566
9 ค่าตอบแทนวิทยาการรายชั่วโมงมัธยมศึกษา/สค.66/2783/P1404/3600245453 24,000.00 13  ก.ย. 2566
10 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงประถมศึกษา/สค.66/2783/P1405/3600245469 246,600.00 13  ก.ย. 2566
11 เงินยืมราชการบย.84/66 ธนพัต ศรีวิมล ค่าตอบแทนรายชั่วโมง/กย-ตตค.66/2783/P1432/3600249394 383,500.00 15  ก.ย. 2566
12 เงินยืมราชการบย.87/66รัชรินทร์ โครงการตรวจสอบฯ/2783/P1504/3600255628 9,500.00 20  ก.ย. 2566
13 เงินยืมราชการบย.86/66ชัรฟุดดีนไปราชการฯ126=481/2783=2000/365=600/5004=765/5012=134/P1505/3600255667 2,000.00 20  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา